Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringens handlingsplan for «Nett i Tide»

Hvordan sikre nettkapasitet til det grønne industrieventyret?

Regjeringen la i dag frem «Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet», som følger opp Strømnettutvalgets rapport «Nett i tide» fra juni 2022. Raskere konsesjonsprosess og bedre forvaltning av tilgjengelig nettkapasitet er helt essensielt når Norge fremover skal kutte utslipp og etablere grønne industrieventyr.

Kort oppsummert omtaler dagens rapport særlig to temaer: i) endringer i konsesjonsbehandlingsprosessen som skal sørge for kortere saksbehandlingstid og dermed raskere utbygging; 2) tilknytning av uttakskunder og forvaltning av nettkapasitet. Raskere konsesjonsprosess og bedre forvaltning av tilgjengelig nettkapasitet er helt essensielt når Norge fremover skal kutte utslipp og etablere grønne industrieventyr.

Hovedpunkter om endringer i konsesjonsbehandlingen:

 1. Hurtigbehandling av saker som er godt forberedt og har få virkninger for allmenne og private interesser
  1. NVE har utarbeidet egne kriterier for denne behandlingen, og disse kan finnes her: Hurtigspor – NVE
  2. Oppsummert kreves det blant annet at alle nødvendige avklaringer mot kommune, fylkeskommune og Statsforvalter er foretatt og at det er ikke har kommet innvendinger fra grunneiere, naboer og andre rettighetshavere, og det er inngått avtaler slik at ekspropriasjon ikke er nødvendig.
 2. I dag stilles det krav om melding til NVE for kraftledninger på 132 kV og 15 km lengde. Grensen skal endres til 50 km lengde, men da slik at nettselskapet kan velge å melde prosjekter mellom 15 km og 50 km dersom de ser at konfliktnivået gjør det nødvendig.
 3. I noen tilfeller vil MTA- og detaljplanen kunne behandles i parallell med konsesjonssøknaden. Nettselskapene kan sende inn både søknad og detaljplan samlet – særlig aktuelt for stasjoner og anlegg hvor det ikke finnes alternativer.
 4. Det skal vurderes å unnta mindre anlegg i avgrensede næringsområder fra konsesjonsbehandling (snakker vi industriparker eller enda mindre anlegg? Foreløpig uklart)
 5. NVE vil komme med flere mer spesifiserte veiledere for konsesjonsbehandling for å øke kvaliteten på søknadene

Hovedpunkter om forvaltning av nettkapasitet:

 1. Det vil komme en forskriftsendring om reservasjon og tildeling av kapasitet hvor nye kriterier (utover først i tid, best i rett) forskriftsfestes. Regjeringen mener også at nettselskapene bør koordinere kriteriene seg imellom.
 2. Nettselskapene må lage objektive og ikke-diskriminerende kriterier basert på følgende kriterier:
  a) Gjennomføringsevne – prosjektet må være realiserbart
  b) Bruk av kapasitet – må tas i bruk innen rimelig tid
  c) Tidspunkt for forespørsel – for å skille mellom aktører som ellers stiller likt
  d) Eksisterende virksomhet skal gå foran ny dersom kriteriene ellers er oppfylt. Dette for å sikre og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser.
 3. Nettselskapene får ansvar til å kontinuerlig følge opp tilknytningskøen og de nevnte kriteriene.
 4. Det er ikke grunnlag for å skille mellom ulike typer forbruk, da slik forskjellsbehandling vil stride med det grunnleggende prinsippet om ikke-diskriminerende og objektivet vilkår som er gjennomgående i energiloven (f.eks. mellom kapasitet reservert til kryptosenter vs. annen mer «ønskelig» forbruk).
 5. Vil innføre mulighet for nettselskapene å redusere kundens maksimalt tillatte effektuttak i «særlige tilfeller» dersom kunden likevel ikke benytter denne. Dette skal kun kunne skje etter kommunikasjon med kunden, og terskelen synes å være høy, uten at dette er nærmere omtalt.

Oppsummert innebærer dagens rapport at det legges mye ansvar på nettselskapene både til å være tidligere ute med konsesjonssøknader og heve kvaliteten på disse, samt til å koordinere forvaltningen av tilgjengelig nettkapasitet på en mer effektiv og aktiv måte.

Les også