Vårt klimaregnskap

Haavind jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen fra vår egen virksomhet og verdikjede. For å kunne redusere utslippene så effektivt som mulig, har vi gjennomført et større forbedringsarbeid med vårt klimaregnskap for 2023. Vi har inkludert flere utslippskilder fra verdikjeden for å få bedre oversikt og innsikt i hvor tiltak vil ha størst effekt. Dette er et viktig skritt på veien mot å etablere klimamål i tråd med Science Based Targets initiative (SBTi).

Klimaregnskapet for 2023 er etablert i tråd med GHG Protocol Corporate Standard. Ved bruk av lokasjonsbasert metode utgjør utslippene fra verdikjeden (scope 3) hele 98 prosent av de samlede utslippene. Av dette bidro våre innkjøp av varer, tjenester og kapitalvarer med om lag 60 prosent. Innkjøpene er noe høyere enn et normalår fordi vi har pusset opp våre kontorlokaler. Likevel gir klimaregnskapet oss et tydelig bilde av at vi må jobbe med våre innkjøpsrutiner for å kunne redusere klimagassutslippene våre.

I tillegg til forbedringsarbeidet med klimaregnskapet, gjennomfører vi våren 2024 en dobbel vesentlighetsanalyse i tråd med kriteriene i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dette er viktige skritt på veien mot å forbedre vårt bærekraftsavtrykk. Vi vil bruke klimaregnskapet for 2023 til å etablere klimamål i tråd med SBTi-kriteriene og identifisere tiltak for å oppnå målene.

Fotnoter til klimaregnskapet

*) Klimaregnskapet er utarbeidet ihht GHG Protokollen og lokasjonsbasert metode er benyttet. Ved bruk av markedsbasert metode er de samlede utslippene 1235 tonn CO2e.

**) Scope 2 er estimert ved bruk av primærdata, og utslippsfaktorer fra NVE og vår fjernvarmeleverandør.

***) Scope tre er estimert ved bruk av primærdata og finansielle regnskapsdata. Vi har benyttet utslippsfaktorer fra Defra, Miljøfyrtårn og DFØ. Hoveddelen av forretningsreiser er beregnet av vårt reisebyrå Egencia.