Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i kravene til planavklaring for landbasert vindkraft

Endringene trer i kraft 1. juli 2023

Kongen i Statsråd sanksjonerte nylig Stortingets lovvedtak om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven tilknyttet landbasert vindkraft. Endringene trer i kraft 1. juli 2023.

Lovendringene innebærer at kommunene gis økt kontroll og involvering i prosesser tilknyttet utbygging av vindkraft på land. Helt overordnet kommer dette til syne gjennom at konsesjon ikke lenger skal kunne gis før det foreligger formell planavklaring fra kommunen.

Det innføres et krav om arealavklaring for vindkraftverk etter plan- og bygningsloven i form av områderegulering som avklarer de overordnede arealmessige forutsetninger.

Endringene medfører at dispensasjonsadgangen som gjelder for vindkraftprosjekter i dag, innskrenkes betydelig. Unntaksvis kan det likevel fortsatt dispenseres fra kravet om områderegulering der overordnede arealmessige forutsetninger er fastsatt på samme detaljeringsnivå som i områderegulering, for eksempel i kommune(del)plan.

Kommunen gis videre rett til å kreve at utbygger utarbeider og dekker kostnader til forslag til områderegulering. Samtidig vil NVE, etter samtykke fra kommunen, kunne sende forslag til områderegulering for vindkraftanlegg på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Selv om det er et uttalt siktemål å unngå dobbeltbehandling etter de to lovverk, er det likevel en bekymring at dette nettopp vil bli konsekvensen, og med økt tids- og ressursbruk som resultat.   

Staten skal heller ikke lenger uten videre kunne overstyre kommunene i de tilfeller der kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med konsesjonen eller dispensere fra arealplanene, ved at vindkraftutbygginger legges inn under statlig planregulering. Det er etter dette vedtatt at dagens særregel om å kunne gi endelig konsesjon etter energiloven virkning som statlig arealplan oppheves.

Selve grunnvilkåret for å gi konsesjon etter energiloven videreføres med krav til en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet. Som et motstykke til kravet om planavklaring før et vindkraftanlegg kan gis konsesjon, innføres det en begrensing i adgangen til å oppheve og endre områderegulering i strid med konsesjonen fra konsesjonstidspunktet og frem til byggefristen som gjelder for konsesjonen er utløpt.

Vi bemerker at Stortinget samtidig med vedtakelsen av dette endringsforslaget også har vedtatt å be regjeringen om å fremme et forslag til hvordan bakkemonterte solenergianlegg kan inkluderes i plan- og bygningsloven. Det er forventet at dette forslaget vil fremmes senest innen utgangen av 2023.

Les også