Click continue to switch to the English version of our webpage.

Dette betyr regelverket for bærekraftig finans for finansrådgivere

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i rådgivningen, samt opplyse om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorer om hvordan bærekraft er tatt hensyn til i rådgivningen. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for forpliktelsene til finansrådgivere etter den nye loven.

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i rådgivningen, samt opplyse om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorer om hvordan bærekraft er tatt hensyn til i rådgivningen. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for forpliktelsene til finansrådgivere etter den nye loven.

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

1. Hvilke finansrådgivere omfattes av regelverket?

Følgende finansrådgivere får forpliktelser under det nye regelverket:

  • Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning
  • Kredittinstitusjoner som yter investeringsrådgivning
  • Forsikringsforetak som yter forsikringsrådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter
  • Forsikringsformidlere som yter rådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter
  • Forvaltningsselskaper for verdipapirfond som yter investeringsrådgivning
  • Forvaltere av alternative investeringsfond som yter investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning er definert i verdipapirhandelloven. Forsikringsrådgivning er definert i forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) (2016/97), som gjennomføres i norsk rett ved ny forsikringsformidlingslov og endringer i forsikringsavtaleloven tidlig i 2022.

Forsikringsbaserte investeringsprodukter og pensjonsprodukter er definert i PRIIPS-forordningen (1286/2014), som ennå ikke er gjennomført i norsk rett.

2. Hva er nøkkelbegrepene?

Bærekraftig investering, bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer er nøkkelbegreper i regelverket.

Med bærekraftig investering menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. I tillegg kreves det at virksomhetene det investeres i, følger god styringspraksis.

Med bærekraftsrisiko menes risikoen for miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk, eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi.

Med bærekraftsfaktorer menes miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

3. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Finansrådgivere skal utarbeide retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i rådgivningen.

Opplysninger om disse retningslinjene skal offentliggjøres på finansrådgiverens nettsider.

Nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer i retningslinjene skal det på nettsiden publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

4. Informasjon om negative bærekraftskonsekvenser

Finansrådgivere kan velge å ta hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer i sin rådgivningsvirksomhet. I så fall skal det tas hensyn til virksomhetens størrelse, art og omfang, samt de typer produkter de gir råd om. Opplysninger om dette skal offentliggjøres på finansrådgiverens nettsider.

Hvis finansrådgiveren velger å ikke ta hensyn til negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer i sin rådgivningsvirksomhet, skal dette opplyses om på nettsidene til finansrådgiveren. Dersom det er relevant skal det også oppgis om, og i tilfelle når, slike hensyn vil tas.

Opplysningene på nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer skal det publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

5. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Finansrådgiverne skal informere om hvordan bærekraftsrisikoene er integrert i rådgivningen og i hvilken grad bærekraftsrisikoene antas å påvirke avkastningen på produktene de gir råd om.

Dersom finansrådgiveren vurderer det slik at bærekraftsrisiko ikke er relevant for rådgivningen skal informasjonen inneholde en klar og kortfattet redegjørelse for årsakene til dette.

Informasjonen skal gis i kundeinformasjonen finansrådgiveren er forpliktet til å gi sine kunder før avtaleinngåelse etter eksisterende regelverk.

6. Ingen forpliktelser knyttet til produkter

Aktørene bør merke seg at finansrådgivere ikke får forpliktelser knyttet til produktene det gis råd om. Således har det ingen betydning for omfanget av finansrådgivernes forpliktelser hvorvidt de gir råd om grønne (artikkel 9), lysegrønne (artikkel 8) eller brune produkter.

Når det er sagt kan selvfølgelig innholdet i informasjonen som gis til kunder avhenge av produktenes egenskaper.

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside.

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG.

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Les også