Nyhet / 31.12.2021

EUs handlingsplan for bærekraftig finans og veien videre

Skrevet av Tone Grivi & Kasper Formo Asplin

Hva er bakgrunnen for det omfattende regelverket for bærekraftig finans? EU innså tidlig at det grønne skiftet ville kreve betydelige tilleggsinvesteringer, og EU-kommisjonen utarbeidet derfor en handlingsplan for bærekraftig finans. Handlingsplanen er fulgt opp med en rekke regelverkstiltak, og veien videre avhenger av EU-kommisjonens nye strategi for å finansiere omstillingen til en bærekraftig økonomi. Vi vil i denne nyhetssaken gi en samlet oversikt over EUs tiltak for bærekraftig finans.

1000x640-bærekraft4

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

Bakgrunn

Bærekraftig finansiering har i flere år vært en prioritet i arbeidet med EUs kapitalmarkedsunion, for å nå EUs mål om kutt i klimautslipp på 40 % innen 2030 og for bærekraftig vekst. For å nå målene i Parisavtalen er det behov for rundt 180 milliarder euro i tilleggsinvesteringer hvert år. Finanssektoren vil således spille en sentral rolle for å utløse de nødvendige tilleggsinvesteringene.

I 2016 etablerte EU-kommisjonen en ekspertgruppe (High Level Expert Group on Sustainable Finance) som skulle gi råd om hvordan man på europeisk nivå kan legge til rette for at offentlig og privat kapital kanaliseres i retning av bærekraftige investeringer, og hva finansforetak og tilsynsmyndigheter kan gjøre for å håndtere klima- og miljørelatert risiko i finansmarkedene. Ekspertgruppen avleverte en rapport i januar 2018, hvor det blant annet ble anbefalt å etablere et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter, en europeisk merkeordning for grønne fond og en europeisk standard for grønne obligasjoner.

På bakgrunn av rådene fra ekspertgruppen offentliggjorde EU-kommisjonen i mars 2018 en omfattende handlingsplan med flere tiltak som underbygget et finansielt system som støttet bærekraftig vekst og ivaretok EUs arbeid med bærekraft i de finansielle markedene. De tre hovedmålene i handlingsplanen er å dreie kapitalen over mot mer bærekraftige investeringer for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst, å håndtere finansielle risikoer som følger av klimaendringer, ressursutarming, miljøforringelse og sosiale problemer, og fremme åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet.

Under de tre hovedmålene er det definert 10 nøkkeltiltak for å oppnå hovedmålene. Disse nøkkeltiltakene er bakgrunnen for de fleste regelverkstiltakene for bærekraftig finans. Vi vil i det følgende redegjøre nærmere for nøkkeltiltakene i EUs handlingsplan for bærekraftig finans.

Hovedmål 1 – Dreie kapitalen over mot mer bærekraftige investeringer for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst

1. Etablering av et klassifikasjonssystem for bærekraftige aktiviteter

Vis mer om 1. Etablering av et klassifikasjonssystem for bærekraftige aktiviteter

2. Etablering av standarder og etiketter for grønne finansprodukter

Vis mer om 2. Etablering av standarder og etiketter for grønne finansprodukter

3. Fremme investeringer i bærekraftige prosjekter

Vis mer om 3. Fremme investeringer i bærekraftige prosjekter

4. Integrere bærekraft i finansrådgivingen

Vis mer om 4. Integrere bærekraft i finansrådgivingen

5. Utvikle benchmarks for bærekraft

Vis mer om 5. Utvikle benchmarks for bærekraft

Hovedmål 2 – Håndtere finansielle risikoer som følger av klimaendringer, ressursutarming, miljøforringelse og sosiale problemer

6. Bedre integrering av bærekraft i kredittvurdering og markedsundersøkelser

Vis mer om 6. Bedre integrering av bærekraft i kredittvurdering og markedsundersøkelser

7. Klargjøre institusjonelle investorers og kapitalforvalteres forpliktelser

Vis mer om 7. Klargjøre institusjonelle investorers og kapitalforvalteres forpliktelser

8. Integrere bærekraft i kapitalkravene

Vis mer om 8. Integrere bærekraft i kapitalkravene

Hovedmål 3 – Fremme åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet

Styrking av opplysningsnivået og regnskapsreglene på bærekraftområdet

Vis mer om Styrking av opplysningsnivået og regnskapsreglene på bærekraftområdet

10. Mer bærekraftig eierstyring og demping av kortsiktigheten i kapitalmarkedene

Vis mer om 10. Mer bærekraftig eierstyring og demping av kortsiktigheten i kapitalmarkedene

Veien videre

EU-kommisjonen mener de har iverksatt tilstrekkelige tiltak i tråd med handlingsplanen for bærekraftig finans, og offentliggjorde derfor en ny strategi for å finansiere omstillingen til en bærekraftig økonomi 6. juli 2021. Den nye strategien er omfattende og bygger videre på tiltakene i handlingsplanen.

I den nye strategien har EU-kommisjonen identifisert fire hovedmål:

  • Finansiere omstillingen av den virkelige økonomien mot bærekraft
  • Et mer inkluderende bærekraftig finansielt rammeverk
  • Styrke finanssektorens utholdenhet og bidrag til bærekraft
  • Underbygge globale ambisjoner

Under disse hovedmålene er det fastsatt seks nøkkeltiltak, som inneholder en rekke konkrete forslag til hvordan hovedmålene skal oppnås.

Det må forventes betydelige endringer i regelverket for bærekraftig finans i fremtiden, og aktørene bør følge med på hva som vil påvirke deres virksomhet.

Informasjon om EU-kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans finnes på EU-kommisjonens nettside.

Informasjon om EU-kommisjonens strategi for å finansiere omstillingen til en bærekraftig økonomi finnes på EU-kommisjonens nettside.

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG.

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.