Click continue to switch to the English version of our webpage.

Veileder for vindkraft på land

Advokatfirmaet Haavind har på vegne av Fornybar Norge utarbeidet en veileder for vindkraft på land som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet, men også kommuner og andre berørte parter, en oversikt over de nye rettslige rammene som regulerer etableringen av vindkraft på land.

Vindmøller

Veilederen er utarbeidet i forbindelse med endringene i energiloven og plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2023. Endringene gjelder etablering av vindkraft på land, og regulerer konsesjons- og reguleringsprosessene for dette. Helt overordnet innebærer endringene at kommunene gis økt kontroll med utbygging av vindkraft på land ved at konsesjon etter energiloven ikke lenger kan gis før det foreligger formell planavklaring etter plan- og bygningsloven, jf. energiloven § 2-2 første ledd.

Hovedfokuset i veilederen er lagt på planprosessen etter plan- og bygningsloven da konsesjonsprosessen etter energiloven forutsettes å være bedre kjent for de mest sentrale målgruppene for veilederen. I tillegg fokuseres det på selve samspillet med konsesjonsprosessen etter energiloven og hvordan disse to prosessene bør samordnes. Hensikten med veilederen er å gi en oversiktlig beskrivelse av regelverket og gi anbefalinger for gode måter å organisere vindkraftprosesser på.

Veilederen vil først og fremst klarlegge prosessen frem til planavklaring og meddelelse av konsesjon. Spørsmål knyttet til oppfølgingen av planen og konsesjonsvedtak omtales kun i korthet. Få tilgang til veilederen her.

Kontakt oss

Les også