Regjeringens tiltakspakke for reindrift og energi

Vi har sett et økende antall konflikter mellom reindriftsnæringen og utbyggere i prosjekter om utbygging og drift av kraftverk, nettanlegg og annen infrastruktur de siste 15 årene. Fosen-saken er det mest kjente eksempelet. Spenningsforholdet er problematisk for både reindriften og for viktige samfunnsinteresser, da økt utbygging av kraftproduksjon og nett er nødvendig for å sikre Norge tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft.

Regjeringen la onsdag 20. desember 2023 frem en tiltakspakke med formål å ivareta reindriften i det videre arbeidet med planlegging og utbygging av energianlegg. Det er av stor betydning at staten treffer blink når den skal balansere hensynet til reindrift og behovet for fornybar energi. Her gir vi en oppsummering av tiltakene:

Avveining mellom ulike typer arealbruk

Regjeringen legger frem tiltak som skal sikre avveining mellom ulike typer arealbruk, herunder at reindriften skal ivaretas samtidig som samfunnet for øvrig utvikles. Regjeringen vil gi nye retningslinjer for prioritering av arealbruk.

Videre vil regjeringen styrke kunnskapsgrunnlaget ved økt forskning på energianleggs virkninger for reindrift og ved å bedre oversikten over reindriftens driftsmønster gjennom oppdaterte arealbrukskart og distriktsplaner for reindriften. Begge forhold er vesentlige for å kunne vurdere konsekvensene av utbygginger. Arealbrukskartene er ofte utdaterte og mangler grunnleggende kvalitetssikring.

Tiltak mot tap av rein til rovvilt

Videre legges det frem tiltak som skal kompensere for ulemper som følge av tap av rein til rovvilt og vurdere rammene for å redusere rovviltbestanden i de tre nordligste forvaltningsregionene.

I mange reinbeitedistrikter står vernet rovvilt for mer enn 90 % av de rapporterte tapene av kalver. Det gjelder uavhengig av om reindriften i området er berørt av energitiltak. Reindrift er en svært arealkrevende næring. Avveiningen av hensynet til reindriftsnæringen og hensynet til noen av våre mest utsatte rovdyr og rovfugler er krevende.

Styrke reinbeitedistrikters medvirkning

For å styrke reinbeitedistrikters mulighet til å følge opp arealsaker vil Regjeringen utarbeide en veileder for behandling av vindkraftverk, heve kommunenes planleggingskapasitet og reindriftskompetanse, bygge opp et fagmiljø for reindrift og arealforvaltning, samt etablere et nasjonalt kontaktforum med reindriften. Det fremgår også at regjeringen vil se på om statlige områder som tidligere har vært reinbeiteareal, og som ikke lenger er i bruk til formålet det er avsatt til, kan tilbakeføres til reinbeite.

Bedre konsekvensutredninger og konsesjonsprosesser

Regjeringen foreslår tiltak for å bedre konsekvensutredningers vurdering av reindrift, herunder ved at det skal lages en ny metodikk for dette. Konsekvensutredninger spiller en viktig rolle under konsesjonsbehandlingen av tiltak som berører reindriften. Regjeringen legger også opp til å se på hvordan avbøtende tiltak vurderes, særlig muligheten for å fastsette tiltakene på et tidlig tidspunkt.

Avsetting av en andel av vindkraftproduksjonen

Regjeringen foreslår tilsynelatende at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjon skal settes av til reindrift og eventuelle andre formål som berøres av arealbruken. Det er ikke helt opplagt hvordan man ser for seg at dette skal foregå, eller hvordan pengene skal fordeles mellom ulike interesser.

Endringer i prosessreglene

Regjeringen vil også vurdere behovet for generelle endringer i prosessreglene, særlig med sikte på å få en bindende rettslig avklaring av gyldighetsspørsmål på et tidligere stadium, fattet med en hensiktsmessig sammensetning av retten.

Dette har sin bakgrunn i Fosen-saken, der Høyesterett mente at konsesjon og ekspropriasjonsvedtak var ugyldig – flere år etter at vindkraftverkene var bygget. I Fosen-saken, som i mange andre saker, valgte reindriften ikke å ta ut søksmål for å få kjent konsesjonene ugyldig. I stedet valgte de å vente på ekspropriasjonsskjønnet og fremsette angrepet på gyldigheten av konsesjonen der.

Det er et betydelig potensial for forbedringer av prosessreglene på dette området. Reindriften, utbyggerne og samfunnet har en åpenbar felles interesse i å få avgjort tvister om gyldighet av konsesjonen så raskt som mulig.

Les også