Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringen foreslår en endring i terskelen for funksjonelt skille i nettselskaper

I 2021 ble det innført nye regler som krevde store endringer i hvordan energikonserner med både produksjons- og nettvirksomhet i samme konsern organiserte eierstyringen av nettselskaper i konsernet.

Med formål om å sikre at nettselskapene forvaltet sin naturlige monopolstilling nøytralt, bestemte Stortinget at de samme personene ikke kunne delta i ledelsen av både et nettselskap og annen virksomhet i konsernet. Det ble også forbudt for nettselskapets morselskap eller kontrollerende eier å instruere nettselskapet om daglig drift eller hvordan nettet skulle bygges ut eller oppgraderes. Dette kom i tillegg til og skulle utfylle det selskapsmessige skillet som lovgivningen også krever mellom den monopolbaserte og konkurranseutsatte virksomheten i kraftsektoren.

Kravene ble gjort gjeldende for nettforetak med mer enn 10.000 nettkunder. Dette vakte stor oppmerksomhet i energibransjen, og krevde omfattende tilpasninger og store utgifter for å sikre oppfyllelse av kravet. For flere selskaper, særlig de mindre, har de administrative og økonomiske belastningene ved disse nye reglene blitt så store at de er til hinder for lønnsomheten og utvikling av nettet.

Mens EU-regelverket på energiområdet, som gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, bare krever funksjonelt skille for nettselskaper med over 100.000 nettkunder, har Norge altså gått mye lenger med en langt lavere terskel på 10.000 kunder.

Det er derfor gledelig for de mellomstore nettselskapene at Olje- og energidepartementet nå har sendt et forslag på høring om å bringe terskelen i samsvar med EØS-rettens grense på 100.000 nettkunder. Forslaget er begrunnet med nettopp det at terskelen på 10.000 antakelig har blitt for ambisiøs, og gjør mer skade enn nytte for mange av de mellomstore nettselskapene.

Om forslaget blir vedtatt, vil det gi en enklere hverdag for 27 mellomstore nettselskaper som ikke vil være omfattet av regelen om funksjonelt skille, og heller kan bruke flere ressurser på sine kjerneoppgaver.

Forslaget innebærer ikke endringer i andre krav til nettselskapene enn terskelen for bestemmelsen om funksjonelt skille. Det betyr at kravene til blant annet nøytral opptreden, selskaps- og regnskapsmessig skille og klart atskilt navn og markedsføring fra kraftsalgs- og produksjonsselskaper, fortsatt vil gjelde.

Vi kan nå håpe på at siste punktum er satt for en rekke hyppige regelendringer som har voldt mye hodebry for norske nettselskaper, og at selskapene kan bruke mer tid på å løse utfordringen med å sikre tilstrekkelig nettkapasitet i en tid der behovet for fullt fokus på utbygging og oppgradering er stort.

Høringsdokumentene kan leses på Olje- og energidepartementets nettsider, hvor man også kan inngi høringssvar.

Les også