Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nytt i norsk rettspraksis knyttet til forretningshemmeligheter og god forretningsskikk

Rolls-Royce Marine AS (RRM) ble ved Sunnmøre tingretts dom av 4. juni 2015 tilkjent kr. 95 millioner i erstatning fra Kongsberg Evotec AS (KE) som følge av KEs overtredelse av markedsføringsloven § 25 som gir vern mot handlinger i strid med god forretningsskikk.

Rolls-Royce Marine AS (RRM) ble ved Sunnmøre tingretts dom av 4. juni 2015 tilkjent kr. 95 millioner i erstatning fra Kongsberg Evotec AS (KE) som følge av KEs overtredelse av markedsføringsloven § 25 som gir vern mot handlinger i strid med god forretningsskikk.

Saken gjaldt spørsmål om KE hadde overtrådt markedsføringslovens regler, spesielt forbudet mot i næringsvirksomhet å foreta handlinger i strid med god forretningsskikk (§ 25) ved å ha brukt resultatene av RRMs investeringer som grunnlag for KEs egen produktutvikling og forretningsdrift.

Tingretten fant at KE hadde drevet illojal konkurranse over lang tid ved å gjøre omfattende bruk av teknisk informasjon om RRMs utstyr for akterdekkhåndtering på seismikkskip. Tingrettens gjennomgang av utstyret viste at det gjennomgående var store likheter mellom RRMs og KEs produkter, og tingretten kom til at likhetene skyldtes at KE hadde misbrukt tegninger og annen know-how fra RRM i selskapets produktutvikling.

Selv om retten mente at et foretak som et utgangspunkt kan ha anledning til å se hen til konkurrentens produkt og videreutvikle dette, gjaldt dette etter rettens syn ikke i det aktuelle tilfellet hvor retten mente at KE for en lang rekke produkter systematisk hadde etterlignet RRMs løsninger. Retten la også vekt på at KE gjennom overgangen av ansatte fra RRM, bevisst hadde utnyttet kunnskap om RRMs leverandørnettverk og derigjennom «oppnådde betydelige fordeler ved å kunne gå på leverandører som var kvalifisert av RRM, og som var vel kjent med den type produkter som ble etterspurt».

RRM ble tilkjent erstatning på kr. 95 millioner. Tingretten fant «etter en samlet vurdering» at RRMs forbudspåstand ikke skulle tas til følge. KE anket dommen, men anken er senere trukket og dommen er således rettskraftig.

Teamet fra Haavind som representerte Rolls-Royce Marine bestod av Goud Helge Homme og Vebjørn Krag Iversen.

Les også