Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag til tillatelsesregime for havbruk til havs (lakseoppdrett)

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 2. februar på høring et forslag av et eget tillatelsesregime for havbruk til havs; havtillatelser. Forslaget skiller seg til dels vesentlig fra hvordan tildeling av tillatelser til lakseoppdrett foregår innenfor produksjonsområdene (trafikklyssystemet) og plan- og bygningslovens virkeområde.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 2. februar på høring et forslag av et eget tillatelsesregime for havbruk til havs; havtillatelser. Forslaget skiller seg til dels vesentlig fra hvordan tildeling av tillatelser til lakseoppdrett foregår innenfor produksjonsområdene (trafikklyssystemet) og plan- og bygningslovens virkeområde.

Hvor det kan etableres havtillatelser er etter forslaget i det alt vesentligste en myndighetsstyrt prosess, som kort fortalt innebærer at Kongen i Statsråd først beslutter hvilke områder som skal konsekvensvurderes, og deretter hvilke havområder som det skal åpnes for tildeling av tillatelser i. Prosessen ser ut til å bygge på andre tildelingsprosesser til havs, som vindkraft. Vi gjør oppmerksom på at utvelgelsen av områder er i gang, se gjerne Fiskeridirektoratets nettsider.

Innenfor havområdene vil departementet gjennom forskrift kunne åpnes egne utlysningsområder, og den videre prosessen er illustrert slik i departementets høringsbrev:

Andre elementer i forslaget det kan verdt å merke seg, er at departementet foreslår:

  • Å trekke grensene for produksjonsområdene nærmere land, nærmere bestemt 1, 4 og 8 nm utenfor grunnlinjen. Det kan gjøre det mindre krevende å etablere havbruk til havs.
  • At tillatelsene kan tildeles gjennom auksjon eller søknadskonkurranse og ev. fast vederlag. Den endelige tillatelsen er foreslått tidsbegrenset til maksimalt 25 år, men det kan søkes om forlengelse i 5-årsperioder.
  • Tillatelsen vil omfatte både lokaliteten og godkjent akvakulturanlegg. Ved større endringer må det gjennomføres fornyede konsekvensvurderinger,
  • Myndighetsgodkjenning ved overdragelse av tillatelse, selskapsandeler o.l. som sikrer bestemmende innflytelse over innehaver av tillatelsen. Det legges opp til en lempelig praktisering av kravet.
  • At tillatelser fra produksjonsområdene kan flyttes til havs, men ikke tilbake igjen. Tillatelser som flyttes må knyttes til en eksisterende havtillatelse. Som «bonus», utvides havtillatelsen med to tonn for hvert tonn biomasse som flyttes ut.

Dagens akvakulturregelverk gjelder i utgangspunktet også til havs, men er ikke særskilt tilpasset slik drift. Mer detaljert regelverk for tekniske krav, regelverk for miljø, fiskehelse og fiskevelferd, regelverk for ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt driftsregelverk er derfor planlagt eller under arbeid. Nye høringer er varslet fra departementet tidligst høsten 2022, men det er ikke satt noen klare mål fra departementets side for når arbeidet skal være ferdigstilt.

Det er heller ikke klart om departementet legger opp til alt regelverk skal være tilpasset havbruk til havs, før det åpnes for tildeling av tillatelser. Når det blir åpnet for tildeling av tillatelser til havs er derfor uavklart.

Høringsfristen er 2. mai og du kan lese og svare på høringen her: Høring- etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften – regjeringen.no

Kontakt oss

Les også