Click continue to switch to the English version of our webpage.

Dette betyr regelverket for bærekraftig finans for kapitalforvaltere

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i kapitalforvaltningen, og om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorene. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for kapitalforvalternes forpliktelser etter den nye loven.

Den nye loven om bærekraftig finans antas å tre i kraft i løpet av våren 2022. Aktører i finansbransjen skal blant annet opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i kapitalforvaltningen, og om eventuelle negative bærekraftsvirkninger. Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som gis til investorene. Vi vil i denne nyhetssaken redegjøre nærmere for kapitalforvalternes forpliktelser etter den nye loven.

Advokatfirmaet Haavind bistår jevnlig aktører med å forberede virksomhetene på det nye regelverket, og har et dedikert ESG-team som er eksperter på reguleringen av bærekraftig finans. Vi vil i denne nyhetsserien forklare hva det nye regelverket for bærekraftig finans innebærer, og hvilken betydning dette har for de ulike aktørene.

Del A – Generell informasjon

1. Hvilke kapitalforvaltere omfattes av regelverket?

Følgende kapitalforvaltere (omtalt som finansmarkedsdeltakere i regelverket) får forpliktelser under det nye regelverket:

 • Verdipapirforetak som driver porteføljeforvaltning
 • Kredittinstitusjoner som yter porteføljeforvaltning
 • Forsikringsforetak som tilbyr forsikringsbaserte investeringsprodukter
 • Pensjonsforetak
 • Leverandører av pensjonsprodukter
 • Tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter (PEPP)
 • Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
 • Forvaltere av alternative investeringsfond
 • Forvaltere av europeiske venturekapitalfond (EuVECA-fond)
 • Forvaltere av fond som investerer i samfunnsnyttige formål (EuSEF-fond)

Forsikringsbaserte investeringsprodukter og pensjonsprodukter er definert i PRIIPS-forordningen, som ennå ikke er gjennomført i norsk rett.

2. Hvilke finansielle produkter omfattes av regelverket?

Forpliktelsene for kapitalforvaltere (finansmarkedsdeltakere) under det nye regelverket er blant annet knyttet opp mot hvilke finansielle produkter de tilbyr sine kunder. De finansielle produktene som omfattes av det nye regelverket er:

 • Porteføljer som forvaltes av verdipapirforetak eller kredittinstitusjon
 • Forsikringsbaserte investeringsprodukter
 • Pensjonsprodukter
 • Pensjonsordninger
 • Felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter
 • UCITS-fond
 • Alternative investeringsfond

Dette vil si at andre produkter enn disse ikke kan få status som enten grønne (artikkel 9) eller lysegrønne (artikkel 8) produkter, og må heller ikke merkes som brune produkter.

3. Hva er nøkkelbegrepene?

Bærekraftig investering, bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer er nøkkelbegreper i regelverket.

Med bærekraftig investering menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. I tillegg kreves det at virksomhetene det investeres i, følger god styringspraksis.

Med bærekraftsrisiko menes risikoen for miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk, eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi.

Med bærekraftsfaktorer menes miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Del B – Forpliktelser for kapitalforvaltere uavhengig av type produkt

Del B omhandler forpliktelser for kapitalforvaltere uavhengig av produkt. Del C omhandler forpliktelser for kapitalforvaltere som avhenger av hvilke finansielle produkter som markedsføres. Forpliktelsene i del C kommer i tillegg til forpliktelsene i del B.

4. Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko

Kapitalforvaltere skal utarbeide retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningsprosessen.

Opplysninger om disse retningslinjene skal offentliggjøres på kapitalforvalternes nettsider.

Nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer i retningslinjene skal det på nettsiden publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

5. Retningslinjer for negative bærekraftskonsekvenser av investeringsbeslutninger

Kapitalforvaltere kan velge å ta hensyn til de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer og skal i så fall utarbeide retningslinjer for hvordan disse negative konsekvensene håndteres.

Retningslinjene skal ta behørig hensyn til virksomhetens størrelse, art og omfang, og de typer finansielle produkter kapitalforvalteren tilbyr.

Kapitalforvaltere skal offentliggjøre en erklæring på nettsidene sine om disse retningslinjene, som minst skal inneholde opplysninger om:

 • Identifisering og prioritering av de viktigste negative konsekvensene og indikatorene for bærekraft
 • En beskrivelse av de viktigste negative bærekraftskonsekvensene og av eventuelle iverksatte eller planlagte tiltak i den forbindelse
 • Korte sammendrag av eventuelle retningslinjer for aktivt eierskap (krav til slike retningslinjer har ikke trådt i kraft for kapitalforvaltere ennå)
 • En henvisning til tilslutning til regler for ansvarlig forretningsførsel og internasjonalt anerkjente standarder for behørig aktsomhet og rapportering, samt dersom det er relevant, opplysninger om i hvilken grad de følger målene i Paris-avtalen

Hvis kapitalforvalteren velger å ikke ta hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer, skal det på nettsidene gis en klar begrunnelse for hvorfor, inkludert informasjon om, og i tilfelle når, slike hensyn vil tas.

Kapitalforvaltere med minst 500 ansatte eller kapitalforvaltere som er morselskap i konsern som på konsolidert basis har minst 500 ansatte og balansesum på mer enn 20 millioner euro eller nettoomsetning på mer enn 40 millioner euro har ikke anledning til å velge, men må ta hensyn til de negative konsekvensene og utarbeide retningslinjer deretter.

Opplysningene på nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer skal det publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

6. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Kapitalforvalterne skal informere om hvordan bærekraftsrisikoene er integrert i investeringsbeslutninger og i hvilken grad bærekraftsrisikoene antas å påvirke avkastningen på de finansielle produktene kapitalforvalterne tilbyr.

Dersom kapitalforvalteren vurderer det slik at bærekraftsrisiko ikke er relevant for kapitalforvaltningen skal informasjonen inneholde en klar og kortfattet redegjørelse for årsakene til dette.

Kapitalforvaltere som tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer som nevnt i punkt 5 over skal innen 30. desember 2022 for hvert enkelt produkt gi kundene:

 • En klar og begrunnet redegjørelse for om, og i så tilfelle, hvordan produktet tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer
 • En erklæring om at opplysninger om de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer er tilgjengelige i periodiske rapporter eller årsrapporter

Dersom kapitalforvalteren ikke tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer skal informasjonen som gis kunden omfatte en erklæring om dette for hvert finansielle produkt, og det skal også opplyses om årsaken til at kapitalforvalteren har valgt å ikke ta slike hensyn.

Informasjonen skal gis i kundeinformasjonen kapitalforvalterne er forpliktet til å gi sine kunder før avtaleinngåelse etter eksisterende regelverk, for eksempel markedsføringsdokumentasjon, prospekter, nøkkelinformasjon, mv.

7. Godtgjørelsesordning

Godtgjørelsesordningen skal inneholde opplysninger om hvordan ordningen er forenlig med integreringen av bærekraftsrisiko.

Disse opplysningene skal offentliggjøres på kapitalforvalterens nettsider.

Del C – Forpliktelser for kapitalforvaltere avhengig av type produkt

Forpliktelsene som fremgår av del C avhenger av hvilke finansielle produkter som markedsføres av kapitalforvalteren, og kommer i tillegg til forpliktelsene som fremgår av Del B.

Forpliktelser ved markedsføring av grønne (artikkel 9) produkter

8. Hva er et grønt (artikkel 9) produkt?

Såkalte grønne (artikkel 9) produkter er finansielle produkter som har bærekraftige investeringer, eller reduksjon i karbonutslipp, som mål.

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter skal gi informasjon til kunder før avtaleinngåelse, i periodiske rapporter eller årsrapporter, og på nettsidene.

9. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter som har bærekraftig investering som mål med en indeks utpekt som referanseverdi skal informere om hvordan den utpekte indeksen er i tråd med produktets mål. Det skal videre redegjøres for hvorfor og hvordan den utpekte indeksen for dette målet skiller seg fra en bred markedsindeks, samt opplyses om hvor metodene som brukes for å beregne indeksene er tilgjengelige.

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter som har bærekraftig investering som mål uten en indeks utpekt som referanseverdi skal informere om hvordan produktets mål skal nås.

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter som har reduksjon i karbonutslipp som mål skal informere om mål om lav eksponering for CO2-utslipp med sikte på å oppnå Parisavtalens langsiktige globale oppvarmingsmål.

For produkter som investerer i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål skal det gis informasjon om følgende:

 • Opplysninger om miljømålet eller -målene som produktets underliggende investeringer bidrar til (merk at opplysninger knyttet til miljømål 3 til 6 først gjelder fra 1. januar 2023)
 • En beskrivelse av hvordan og i hvilken grad produktets underliggende investeringer er i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige, og i så fall hvor stor denne andelen er

Informasjonen skal gis i kundeinformasjonen kapitalforvalterne er forpliktet til å gi sine kunder før avtaleinngåelse etter eksisterende regelverk, for eksempel markedsføringsdokumentasjon, prospekter, nøkkelinformasjon, mv.

10. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter skal beskrive følgende i periodiske rapporter eller årsrapporter:

 • Produktets samlede bærekraftsrelaterte innvirkning, ved hjelp av relevante bærekraftsindikatorer, eller
 • dersom en indeks er utpekt som referanseverdi, en sammenligning mellom produktets samlede bærekraftsrelaterte innvirkning og innvirkningen av den utpekte indeksen og en bred markedsindeks, ved hjelp av bærekraftsindikatorer.

For produkter som investerer i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål skal følgende beskrives i tillegg:

 • Opplysninger om miljømålet eller -målene som produktets underliggende investeringer bidrar til (merk at opplysninger knyttet til miljømål 3 til 6 først gjelder fra 1. januar 2023)
 • En beskrivelse av hvordan og i hvilken grad produktets underliggende investeringer er i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige, og i så fall hvor stor denne andelen er

11. Opplysninger på nettsidene

Kapitalforvaltere som markedsfører grønne (artikkel 9) produkter skal offentliggjøre følgende på sine nettsider:

 • En beskrivelse av målet om bærekraftig investering
 • Opplysninger om metodene som brukes for å vurdere, måle og overvåke innvirkningen av de bærekraftige investeringene som er valgt for det finansielle produktet, herunder datakilder, kartleggingskriterier for underliggende eiendeler og relevante bærekraftsindikatorer som brukes for å måle det finansielle produktets samlede innvirkning på bærekraft
 • Opplysningene nevnt i punkt 9 over
 • Opplysningene nevnt i punkt 10 over

Opplysningene skal være klare, kortfattede og forståelige for investorene. De skal offentliggjøres på en måte som er korrekt, rettvisende, klar, ikke villedende, enkel og kortfattet på et framtredende, lett tilgjengelig område på nettstedet.

Opplysningene på nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer skal det publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

Forpliktelser ved markedsføring av lysegrønne (artikkel 8) produkter

12. Hva er et lysegrønt (artikkel 8) produkt?

Såkalte lysegrønne (artikkel 8) produkter er finansielle produkter som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller en kombinasjon av disse egenskapene, forutsatt at selskapene det investeres i følger god styringspraksis.

Kapitalforvaltere som markedsfører lysegrønne (artikkel 8) produkter skal gi informasjon til kunder før avtaleinngåelse, i periodiske rapporter eller årsrapporter, og på nettsidene.

13. Informasjon til kunder før avtaleinngåelse

Kapitalforvaltere som markedsfører lysegrønne (artikkel 8) produkter skal informere om hvordan egenskapene til produktene oppnås.

Dersom en indeks er utpekt som referanseverdi skal det informeres om, og i så tilfelle, hvordan denne indeksen er i samsvar med produktenes egenskaper, og hvor metoden som brukes for å beregne indeksen er tilgjengelig.

For produkter som fremmer miljømessige egenskaper skal det gis informasjon om:

 • Opplysninger om miljømålet eller -målene som produktets underliggende investering bidrar til (merk at opplysninger knyttet til miljømål 3 til 6 først gjelder fra 1. januar 2023)
 • En beskrivelse av hvordan og i hvilken grad produktets underliggende investeringer er i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige, og i så fall hvor stor denne andelen er
 • Følgende erklæring: «Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.»

Informasjonen skal gis i kundeinformasjonen kapitalforvalterne er forpliktet til å gi sine kunder før avtaleinngåelse etter eksisterende regelverk, for eksempel markedsføringsdokumentasjon, prospekter, nøkkelinformasjon, mv.

14. Opplysninger i periodiske rapporter og årsrapporter

Kapitalforvaltere som markedsfører lysegrønne (artikkel 8) produkter skal beskrive i hvilken utstrekning miljømessige eller sosiale egenskaper er oppnådd i periodiske rapporter eller årsrapporter.

For produkter som fremmer miljømessige egenskaper skal det gis informasjon om:

 • Opplysninger om miljømålet eller -målene som produktets underliggende investeringer bidrar til (merk at opplysninger knyttet til miljømål 3 til 6 først gjelder fra 1. januar 2023)
 • En beskrivelse av hvordan og i hvilken grad produktets underliggende investeringer er i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige, og i så fall hvor stor denne andelen er
 • Følgende erklæring: «Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.»

15. Opplysninger på nettsidene

Kapitalforvaltere som markedsfører lysegrønne (artikkel 8) produkter skal offentliggjøre følgende på sine nettsider:

 • En beskrivelse av de miljømessige eller sosiale egenskapene
 • Opplysninger om metodene som brukes for å vurdere, måle og overvåke de miljømessige eller sosiale egenskapene som er valgt for det finansielle produktet, herunder datakilder, kartleggingskriterier for underliggende eiendeler og relevante bærekraftsindikatorer som brukes for å måle det finansielle produktets miljømessige eller sosiale egenskaper
 • Opplysningene nevnt i punkt 13 over
 • Opplysningene nevnt i punkt 14 over

Opplysningene skal være klare, kortfattede og forståelige for investorene. De skal offentliggjøres på en måte som er korrekt, rettvisende, klar, ikke villedende, enkel og kortfattet på et framtredende, lett tilgjengelig område på nettstedet.

Opplysningene på nettsidene skal holdes oppdatert, og ved endringer skal det publiseres en redegjørelse for hvilke endringer som er gjort.

Forpliktelser ved markedsføring av produkter som ikke er grønne (artikkel 9) eller lysegrønne (artikkel 8)

16. Opplysninger om såkalte brune produkter

For såkalt brune produkter skal kapitalforvaltere innta følgende erklæring i periodiske rapporter eller årsrapporter, og i dokumenter som skal gis kundene før avtaleinngåelse etter eksisterende regelverk, for eksempel markedsføringsdokumentasjon, prospekter, nøkkelinformasjon, mv.:

«Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.»

Den nye loven om bærekraftig finans finnes på Lovdata.

Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norske versjoner ligger som vedlegg til Finansdepartementets Prop. 208 LS (2020-2021) som finnes på Regjeringens nettside. 

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på Haavind ESG

Dersom du har spørsmål til regelverket for bærekraftig finans eller ønsker å diskutere reglene i taksonomiforordningen eller offentliggjøringsforordningen er våre eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Les også