Click continue to switch to the English version of our webpage.

Rentebegrensningsregelen strammes inn

Rentebegrensningsregelen strammes inn – endringer trer i kraft 1. januar 2016

Rentebegrensningsregelen strammes inn – endringer trer i kraft 1. januar 2016

Rentebegrensningsregelen som sjablongmessig begrenser rentefradraget mellom nærstående selskap ble innført i Norge med virkning fra 2014. Formålet var å begrense grenseoverskridende overskuddsflytting gjennom rentefradraget, men gjelder også helnorske foretaksgrupper ettersom EØS-avtalen begrenser nasjonal favorisering. Begrensningen kommer kun til anvendelse hvis skattyters samlede netto rentekostnader overstiger et terskelbeløp på MNOK 5. Begrensingen kommer således til anvendelse dersom man med en rentesats på 2 % har en gjennomsnittlig lånesaldo på over MNOK 250, og med 5 % rente over MNOK 100.

For å begrense en større del av fradragene som skyldes skatteplanlegging er rammen for skattemessig fradragsberettigede renter fra 1. januar 2016 redusert fra 30 % til 25 % av beregningsgrunnlaget, selskapets skattemessige «EBITDA» (resultat før renter, skatt og avskrivninger).

For å vise den praktiske betydningen av endringen kan vi ta for oss følgende eksempel:

Eiendom AS kjøper en næringseiendom for 1700. Årlig leieinntekt er 100, mens driftskostnad er 5 (yield 5,6). Eiendom AS låner 60% av kjøpesummen (1020) til 5% rente.

Eksempel – utgangspunkt (2015):

Leieinntekter:                          100
– Driftskostnad:                           5
Driftsresultat:                           95 => ofte tilnærmet likt «Tax EBITDAa»
– Avskrivninger:                        35 => NB: skattemessig avskrivning
– Rentekostnader:                    51
Resultat før skatt:                      9
– Skatt 27%                                     2,4
Resultat etter skatt                    6,6

Maks fradrag: 2015: 30% av 95 = 28,5 – 2016: 25% av 95 = 23,75
Diff maks fradrag 2015: 51 – 28,5=22,5 – 2016: 51 – 23,75= 27,25

Eksempel – effekt rentebegrensningsregelen:

Leieinntekter:                          100
– Driftskostnad:                           5
Driftsresultat:                           95
– Avskrivninger:                        35
– Rentekostnader:                    51
Resultat før skatt:                       9
+Nektede renter:                      22,5 (2015) / 27,25 (2016)
Skattepliktig inntekt:             31,5 (2015) / 36,25 (2016)
– skatt 27%/ 25%                         8,5 / 9,06 => mot 2,4 (2,25) uten rentebegrensning
Resultat etter skatt:                  0,5 / -0,06   => mot 6,6 (6,75) uten rentebegrensning

Les også