Click continue to switch to the English version of our webpage.

Overgangsavtale kan utsette virkningene av Brexit

Om ett år, 29. mars 2019, forlater Storbritannia EU. Spørsmålene om konsekvensene av å passere denne datoen har vært mange. Vil partene komme frem til en avtale? Hva vil avtalen inneholde? Hva skjer dersom partene ikke kommer frem til en avtale?

Om ett år, 29. mars 2019, forlater Storbritannia EU. Spørsmålene om konsekvensene av å passere denne datoen har vært mange. Vil partene komme frem til en avtale? Hva vil avtalen inneholde? Hva skjer dersom partene ikke kommer frem til en avtale?

EU og Storbritannia kom imidlertid nylig til en prinsipiell enighet om en overgangsperiode ut 2020.

Overgangsperioden vil i realiteten utsette disse spørsmålene.

Den prinsipielle enigheten innebærer likevel ingen endelig avklaring. Norske virksomheter må være forberedt på at det kan gå flere måneder før vi vet med sikkerhet hva som vil gjelde fra 29. mars 2019.

Hva har EU og Storbritannia blitt enige om?

Overgangsavtalen innebærer at Storbritannia er forpliktet til å følge tilnærmet all EU-lovgivning i overgangsperioden. Dette innebærer at alle lover og regler som er vedtatt på bakgrunn av EU-retten vil fortsette å gjelde til utgangen av 2020.

Storbritannia vil slik sett fortsette å ta del i det indre markedet og tollunionen på lik linje med EUs øvrige medlemmer.

Selskaper som har britiske kunder eller leverandører – eller som driver virksomhet i Storbritannia – vil slik sett ikke bli direkte påvirket i perioden frem mot 2020 i form av at et «cliff edge»-scenario inntreffer 29. mars 2019.

Avtalen bidrar til å skape noe forutberegnelighet for berørte virksomheter gjennom de 21 månedene.

Hva med Norge og fremtiden?

Overgangsavtalen er teknisk sett ingen egen avtale, men et kapittel i utkastet til avtalen om Storbritannias uttreden fra EU. Hverken Norge, de øvrige EFTA-landene eller EØS-samarbeidet er nevnt i denne avtalen.

Videre vil det kunne være behov for tilpasninger i norsk lovgivning for at overgangsavtalen skal ha full virkning i Norge.

Til tross for at overgangsavtalen medfører noe mer forutberegnelighet for berørte selskap etter 29. mars 2019, er det derfor stadig noe usikkerhet knyttet til om norske virksomheter vil dekkes fullt ut av overgangsavtalen.

Overgangsavtalen vil bare tre i kraft dersom Storbritannia og EU blir enige om resten av avtalen som skal regulere Storbritannias uttreden fra EU. Til tross for at forhandlingene mellom partene tilsynelatende er på riktig vei, gjenstår regulering av kritiske forhold, deriblant grenseforholdene mot Nord-Irland. Man har derfor per i dag ingen garanti for at overgangsavtalen faktisk vil tre i kraft.

Samlet sett er overgangsavtalen er steg i riktig retning, og et positivt signal for virksomheter som berøres av Brexit. Faren er imidlertid bare usatt frem mot slutten av 2020, og er ikke over som sådan.

Vi anbefaler derfor alle berørte selskap stadig å fokusere på å sikre sine interesser.

Les også