Click continue to switch to the English version of our webpage.

ESA har konkludert: De nye norske lovreglene om innleie av arbeidstakere bryter med Norges EØS-rettslige forpliktelser

Haavind har klaget til ESA på vegne av Adecco og Manpower. ESA er enig i at norsk lovgivning ikke er i samsvar med EU-retten.

Norge implementerte svært streng lovgivning om innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak i april/juli 2023. Disse regulerer stort sett en hver innleie som ikke skyldes tilfeldig overskudd av arbeidskraft hos utleieren.

Advokatfirmaet Haavind klaget tidligere i år til ESA, på vegne av Adecco og Manpower, med påstand om at den nye lovgivningen bryter med Norges EU/EØS-forpliktelser. ESA har nå konkludert, og er enig i at den nye lovgivningen er i strid med disse forpliktelsene.

Den mest drastiske endringen i arbeidsmiljøloven er at den nå forbyr innleie av arbeidstakere for «arbeid av midlertidig karakter», med unntak av vikarer. En ny forskrift totalforbyr dessuten innleie av ansatte til byggearbeid på byggeplasser i Oslo-området. Det nye reglene innebærer kanskje den viktigste endringen i norsk arbeidsrettslovgivning i de siste årene, og har ført til høy arbeidsledighet i bemanningsforetak og trøbbel for mange brukerforetak.

I klagene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vi anført at den nye lovgivningen er i strid med både EU-direktivet om vikararbeid (2008/104) og fri bevegelse av tjenester. ESA har opprettet en generell sak mot Norge angående den nye lovgivningen, Også to andre selskaper/enheter har så vidt vi kjenner til klaget.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarte ESA 5. mai 2023.

I Haavinds 16 siders brev til ESA 26. juni 2023 (vedlagt) har vi gitt våre kommentarer til Norges svarbrev.

Vår generelle oppfatning er at Norges argumenter ikke er holdbare. Den reelle bakgrunnen for de nye reglene er et ideologisk syn som strider mot forpliktelsene som Norge har etter EØS-avtalen. Resten av brevet fra Norge ser ut til å være basert på a) ønsketenkning, uten grunnlag i empiri eller holdbar logikk og b) argumenter som ikke er reelle. Selv om statene har et klart handlingsrom etter EØS-avtalen, oppfyller ikke grunnene som Norge påberoper seg de relevante kriteriene (bl.a. egnethet, konsistens, nødvendighet og proporsjonalitet).

Vi er glade for å se at ESA nå har kommet til samme konklusjon, og at ESA i sitt brev viser til flere av de argumentene som vi har påberopt overfor ESA.

Det gjenstår å se hvordan den norske regjeringen reagerer på ESAs brev, men dette er svært positive nyheter for et betydelig antall virksomheter i Norge.

Les også