Click continue to switch to the English version of our webpage.

Omdanning fra ANS/KS til AS med fritak fra dokumentavgift

Hovedregelen om at man må betale dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører fast eiendom gjelder i utgangspunktet også ved omdanning av ansvarlig selskap eller kommandittselskap til aksjeselskap, da dette innebærer en overføring av hjemmelen fra det ansvarlige selskapet/kommandittselskapet til det nye aksjeselskapet.

Hovedregelen om at man må betale dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører fast eiendom gjelder i utgangspunktet også ved omdanning av ansvarlig selskap eller kommandittselskap til aksjeselskap, da dette innebærer en overføring av hjemmelen fra det ansvarlige selskapet/kommandittselskapet til det nye aksjeselskapet.

Dette endres nå ved at det fra 1. januar 2016 ble innført regler om fritak for dokumentavgift ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Det vil si at dersom omdanningen gjennomføres i tråd med reglene om skattemessig kontinuitet i skatteloven med tilhørende forskrifter, vil hjemmelsoverføringen ikke utløse dokumentavgift. Regelendringen åpner altså for hensiktsmessige omorganiseringer som tidligere ikke har blitt gjennomført på grunn av dokumentavgiften.

Ved omdanning av et eksisterende ansvarlig selskap/kommandittselskap overføres selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et nystiftet aksjeselskap.

For at omdanningen skal kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet, må følgende grunnvilkår være oppfylt:

  • Aksjeselskapet må stiftes i tråd med aksjelovens regler
  • Det ansvarlige selskapet/kommandittselskapet må drive virksomhet
  • Overføringen må skje til et nystiftet aksjeselskap
  • Minstekravet til aksjekapital på NOK 30.000 må være oppfylt også etter skattemessige verdier
  • Aksjekapitalen i det nystiftede aksjeselskapet kan ikke settes høyere enn netto skattemessige verdier av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overføres til aksjeselskapet
  • Videreføring av alle skattemessige verdier og posisjoner på selskaps- og eiernivå, det vil si inngangsverdier, skattemessige avskrivninger m.m.

Dersom alle vilkår for omdanning med skattemessig kontinuitet er oppfylt og omdanningen gjennomføres i tråd med fremgangsmåten ovenfor og som ellers følger av aksjeloven og skatteloven med tilhørende forskrifter, kan omdanningen gjennomføres uten å utløse dokumentavgift.

Det er foreslått endringer i aksjelovens begrensinger i aksjeselskapers medvirkning til oppkjøp av selskapet, ved at oppkjøp fra AS og ASA generelt unntas. Dette gjør omdanning til AS enn mer interessant.

Les også