Nytt om fiskeri og havbruk

Vi er nå inne i tredje uken med regjeringens ekstraordinære tiltak for å bekjempe koronaviruset, og er snart på vei inn i det som trolig blir en annerledes påske enn det mange så for seg.
Dagens situasjon er utfordrende for mange og reiser en rekke problemstillinger, også juridiske.

Vi er nå inne i tredje uken med regjeringens ekstraordinære tiltak for å bekjempe koronaviruset, og er snart på vei inn i det som trolig blir en annerledes påske enn det mange så for seg.
Dagens situasjon er utfordrende for mange og reiser en rekke problemstillinger, også juridiske.

Koronaviruset kan i seg selv medføre problemer for bedrifter, ved ansatte ikke kan jobbe som følge av at de er syke, eller som følge av at de er satt i karantene. I tillegg vil de tiltakene som innføres enten fra lokale myndigheter, Stortinget, regjeringen eller utenlandske myndigheter skape utfordringer for driften på ulike måter.

Regjeringens foreløpige tiltak for fiskeri- og havbruksnæringen

For fiskeri- og havbruksnæringen vil i utgangspunktet alle offentligrettslige krav fortsatt gjelde, selv om tiltakene mot koronaviruset skaper utfordringer for normal drift.

Fiskeri- og sjømatministeren har informert om at departementet følger situasjonen fortløpende, og har god kontakt med næringen blant annet gjennom møter med de ulike interesseorganisasjonene.

Til nå har vi sett at enkelte har fått dispensasjon fra forbudet mot å eksportere produksjonsfisk. I tillegg har regjeringen foreslått å økte bevilgningen til garantilott til fiskere med 5 millioner kroner. Innenfor havbruk kan det i tillegg søkes om utsettelse av B-undersøkelser og fysiske anleggsinspeksjoner frem til sommeren. Flere yrker innen fiskeri- og havbruksnæringen er også ansett som særlig samfunnskritiske, noe som blant annet kan gi rett til barnepass for enkelte ansatte.

Dersom det etter hvert oppstår større utfordringer for sjømatprodusenter, for eksempel med å få fraktet fisken til de ulike markedene og med å få bemannet slaktebåter og slakterier, kan det hende det blir nødvendig med ytterligere tiltak fra myndighetene. I Skottland har myndighetene (på visse vilkår), blant annet gitt tillatelse til å ha fisken stående lengre i sjøen enn normalt, og til å overstige biomassetaket. Noe tilsvarende kan bli aktuelt i Norge, dersom det blir problemer med å få fisken opp av sjøen eller til markedene.

Hva gjør man dersom man ser at det ikke vil være mulig å overholde krav i regelverket?

I den grad man ser at det vil være vanskelig eller «umulig» å oppfylle bestemte krav i regelverket, bør man:

  • Informere relevant myndighet om situasjonen umiddelbart, og søke om dispensasjon dersom regelverket åpner for dette.
  • Gjøre alle tiltak som er mulig for å likevel søke å avverge regelbrudd.
  • Sørge for god dokumentasjon på de tiltak som gjøres.

Kontraktsforpliktelser

Mange næringer ble truffet av følgene av koronaviruset og innførte tiltak tidligere enn fiskeri- og havbruksnæringen. Virkningene sprer seg likevel raskt til nesten alle næringer i Norge, og det er grunn til å tro at vi vil merke flere følger i ukene og månedene som kommer.

Mange har i dag problemer med å oppfylle egne kontraktforplikter, eller med at kontraktsparter ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Mange kontrakter har ulike former for force majeure-bestemmelser, men det er ikke gitt at disse kommer til anvendelse i alle tilfeller som oppstår. Force majeure-bestemmelsene gir også i utgangspunktet kun en fristforlengelse, men fritar ikke fra oppfyllelse av kontrakten og gir heller ingen rett til prisjustering av vederlaget.

I tillegg er det ikke nødvendigvis alltid ønskelig å overføre alle utgifter og ulemper til én kontraktspart, selv om dette er i henhold til avtalen. Dette kan på sikt medføre tap og ulemper også for den andre kontraktsparten.

Vi i Haavind følger situasjonen tett og foretar hver dag ulike vurderinger av problemstillinger som oppstår. Vi har også publisert noen nyhetssaker om dette som kan være nyttig. Dere finner mer informasjon om korona-situasjonen og betydningen av ulike tiltak her:

Er korona-pandemien å anse som force majeure i kontraktsforhold?

Om korona-pandemien utgjør en force majeure-hendelse, må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av den konkrete force majeure-bestemmelsen i kontrakten. Tolkningen kan også påvirkes av relevant bakgrunnsrett. Advokatfirmaet Haavind har utarbeidet et notat om håndtering av koronaviruset i kontraktsforhold. Les mer.

Hvilken betydning får korona-pandemien for gjennomføring av styremøter og generalforsamling?

Krav om fysiske oppmøte, for eksempel ved styremøter og generalforsamling, er midlertidig endret av Næringsdepartementet. Les mer.

Hvordan bør selskap håndtere likviditetsutfordringer som følge av korona-pandemien?

Generelle råd om tiltak for håndtering av selskapets økonomiske situasjon. Les mer.

Kan virksomheten dele informasjon om at en ansatt er smittet eller sitter i karantene? Hvordan skal eller bør det i så fall gjøres?

Vurdering av hvilke plikter som påhviler arbeidsgiver på personvern-området.
Les mer.

Hvilke skatterettslige endringer er gjort som følge av situasjonen?

Skattemessige endringer i regelverket (engelsk). Les mer.

Hva er status på statens krisepakker?

Om statlig lånegaranti. Les mer.

Vi ønsker alle en fin påske, selv om situasjonen i år er langt fra ønskelig og påsken for mange blir svært annerledes enn vi så for oss for en måned siden. Vi håper dere likevel får spist sjokolade, drukket Solo i en solvegg (om enn ikke den på hytta) og spist god sjømat.

Kontakt oss

Les også