Ny vindkraft på land kan igjen konsesjonsbehandles

Fredag 8. april la regjeringen fram sin tilleggsmelding om energipolitikken. Som en del av dette åpnes det igjen opp for konsesjonsbehandling av nye vindkraftprosjekter på land.

Fredag 8. april la regjeringen fram sin tilleggsmelding om energipolitikken. Som en del av dette åpnes det igjen opp for konsesjonsbehandling av nye vindkraftprosjekter på land.

Konsesjonsbehandlingen av vindkraft har med noen få unntak vært stanset siden april 2019. I et brev fra Olje- og energidepartementet til Norges vassdrags- og energidirektorat 8. april åpnes det igjen opp for behandling av meldinger om nye vindkraftprosjekter der vertskommunene samtykker til dette.

Dette innebærer bl.a. at det ved oversendelse av melding til NVE må vedlegges en skriftlig bekreftelse på at vertskommunen samtykker til behandlingen av meldingen. Før meldingen kan sendes på høring må kommunen også ha besluttet hvordan den vil behandle prosjektet etter plan og bygningsloven.

Behandlingen av meldinger og konsesjonssøknader må for øvrig legge til grunn de endringer og hensyn som følger av Stortingets behandling av vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)), bl.a. knyttet til tydeligere konsesjonsvilkår om viktige miljøverdier, maksimal turbinhøyde og krav til minsteavstand til bebyggelse.

Vi støtter denne avklaringen fra departementet. Vindkraftstoppen har over en periode på tre år hindret videre utbygging av ny fornybar energi basert på den teknologi som har lavest gjennomsnittlig utbyggingskostnad. Det er gode nyheter både for industri og husholdninger – og for miljøet – at det nå igjen åpnes opp for konsesjonsbehandling av ny vindkraft på land med lokal tilslutning.

Kontakt oss