Click continue to switch to the English version of our webpage.

NFD foreslår endringer i reglene for unntak i trafikklyssystemet

Departementet har i dag sendt på høring forslag til nye bestemmelser for unntak og unntaksvekst i produksjonsområdeforskriften.

Forslaget innebærer i korte trekk:

  • Kvalifiseringsperioden endres og blir fra uke 40 i oddetallsår og frem til og med uke 39 i neste oddetallsår. Det betyr at perioden vil henge bedre sammen med ekspertenes vurderinger av lusepåvirkning i det enkelte produksjonsområde.
  • Unntak gis bare der lokaliteten innenfor kvalifiseringsperioden har avsluttet et utsett ved å slakte fisken. Det åpnes opp for at man kan få unntak for fisk som er flyttet i løpet av produksjonsperioden, forutsatt at fiskegruppen har oppfylt vilkårene på alle lokaliteter den har stått på.
  • Det innføres en begrensning på antallet ikke-medikamentelle behandlinger innenfor kvalifiseringsperioden. Dette er begrunnet i hensynet til fiskevelferd. Det vises til at någjeldende regelverk har bidratt til økt bruk av ikke-medikamentelle behandlinger og følgende hatt en negativ påvirkning på dødelighet og fiskevelferd. Antallet tillatte medikamentelle (1) og ikke-medikamentelle behandlinger (2) gjelder etter forslaget for hele kvalifikasjonsperioden og ikke for kun siste produksjonssyklus.
  • Tilvekst på fisk som dør eller går tapt på annet vis regnes ikke med i beregningen av tilbudet eller unntakets størrelse. Formålet er å stimulere aktører til å opprettholde lav dødelighet.
  • Det legges til rette for mer effektiv saksbehandling og det gjøres språklige og strukturelle endringer i forslaget.
  • Endringene er foreslått innført fra kvalifiseringsperioden som løper fra uke 40 i 2023.
  • Det er også foreslått enkelte endringer som får betydning for inneværende kvalifikasjonsperiode; blant annet blir perioden det stilles krav om at det ikke er fattet vedtak mot lokaliteten om midlertidig biomassereduksjon grunnet overskridelser av luseregelverket, foreslått utvidet til uke 39 i 2023.

Forslaget betyr i all hovedsak at departementet strammer inn mulighetene for unntak.

For det første reduseres antallet medikamentelle behandlinger fra én per produksjonssyklus til én per kvalifiseringsperiode på to år, samtidig som det innføres en begrensning på antallet ikke-medikamentelle behandlinger. Dette betyr antakelig at færre oppdrettere vil være i stand til å oppnå unntak.  

For det andre innebærer kravet om at lokaliteten må ha avsluttet et utsett gjennom slakt innenfor kvalifiseringsperioden, at ikke bare produksjon på nye lokaliteter ikke kan få unntak, men også at produksjon på lokaliteter med noe lenger brakkleggingstid enn «normalt» vil falle delvis utenfor. Det er her verdt å legge merke til at dersom en lokalitet står med mye biomasse når kvalifiseringsperioden avsluttes, men uten at det er slaktet fisk i perioden, kan oppdretter altså ende opp med nedtrekk for denne biomassen til tross for at andre kvalifikasjonskrav er oppfylt. Det selv om formålet med å brakklegge noe lenger kanskje var å få på plass frivillige brakkleggingsregimer og andre hensiktsmessige omlegginger av drift – til det beste for fiskehelsen.

Det er ellers noe uklart om høringsforslaget vil utelukke fra unntak driftsmønstre som innebærer utsett på skjermede lokaliteter med lite lusepåslag, med påfølgende flytting av fisk til andre lokaliteter. Slike driftsmønstre har vært benyttet av flere oppdrettere for å redusere luseutfordringer. Den foreslåtte forskriftsteksten er ikke helt klar på dette punktet, men høringsbrevet synes å ville tillate dette.

For oppdrettere som vurderer å flytte deler av produksjonen inn i lukkede eller semi-lukkede anlegg, gir forslaget ingen nye “gulrøtter”, ut over de som allerede finnes – altså at produksjon som tilfredsstiller unntakskriteriene skjermes fra nedtrekk og gir grunnlag for tilbud om vekst. Samtidig er det verdt å ha i mente at om forslaget om innføring av grunnrente i havbruk går gjennom i Stortinget, vil oppdrettere i grunnrenteposisjon få dekket deler av kostnadene ved investering i nye anlegg av staten.

Vi minner om at alle kan gi innspill til høringsforslaget.

Høringsfristen er 15. juni 2023.

Les også