Click continue to switch to the English version of our webpage.

Børs og kapitalmarked

Haavinds kapitalmarkedsteam dekker hele spekteret av kapitalmarkedstransaksjoner og våre advokater har blant annet bistått som rådgiver på flere av de største oppkjøpene som er gjennomført over børs i Norge de seneste årene.

Våre advokater bistår jevnlig med børsnoteringer, aksjeemisjoner og obligasjonsutstedelser, samt rådgivning i forbindelse med restruktureringsprosesser. I tillegg yter vårt kapitalmarkedsteam løpende rådgivning til børsnoterte selskaper og investorer når det gjelder håndtering av innsideinformasjon, informasjonsplikt, flaggeplikt, meldeplikt osv. Våre advokater yter også regulatorisk bistand til verdipapirforetak, verdipapirfond og aktive eierfond (AIF). 

Lovgivningen relatert til børser og kapitalmarkeder er gjenstand for fortløpende endring og utvikling, blant annet som følge av de kontinuerlige endringer som skjer gjennom det indre europeiske markedet for finansielle tjenester og som er inntatt som en del av EØS-avtalen. Det er også nylig igangsatt ett nytt initiativ på EU-nivå med en europeisk kapitalmarkedsunion som bl.a. forventes å medføre omfattende endringer i de europeiske prospektreglene, samt innføring av nye regler for crowd-funding. 

Vårt kapitalmarkedsteam holder seg fortløpende oppdatert på regelverksendringer innenfor kapitalmarkedsområdet og vi har også tidligere deltatt ved utarbeidelse av forslag til endringer i Verdipapirhandelloven og tilknyttet regelverk, blant annet i forbindelse med implementeringen av Direktivet om Overtakelsestilbud (Takeover-Directive), Direktivet om Periodisk og Løpende Rapportering (Transparency-Directive), samt Direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter (MiFID). 

The team has profound knowledge, is proactive and delivers results 24/7. The team is outstanding.

Legal 500, 2023

Vi bistår med

  • Oppkjøp av børsnoterte selskaper 
  • Børsnoteringer og emisjoner 
  • Corporate governance og selskapsrett 
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt 
  • Flaggeplikt og meldeplikt 
  • Obligasjonsutstedelser og restruktureringer 

Relevant innsikt