Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

NVE vedtok 2. juli 2018 endringer i kontrollforskriften til energiloven, herunder i reglene om anleggsbidrag.

NVE vedtok 2. juli 2018 endringer i kontrollforskriften til energiloven, herunder i reglene om anleggsbidrag.

Endringene, som vil tre i kraft 1. januar 2019, innebærer at nettselskaper skal avkreve kunder anleggsbidrag også i transmisjons- og regionalnett. I lys av at mange aktører i disse dager vurderer investeringsbeslutninger knyttet til sine prosjekter, er reguleringen av hva som skal gjelde i en overgangsperiode av særlig interesse.

I høringsdokumentet til endringen ble det foreslått overgangsregler der prosjekter som hadde kommet tilstrekkelig langt i planleggingen, og oppfylte spesifikke kriterier før 26. mars 2018, kunne behandles etter någjeldende regelverk. I det endelige vedtaket legges det fortsatt opp til en overgangsordning, men kriteriene er endret med bakgrunn i tilbakemeldinger i høringsrunden. Etter vårt syn er den vedtatte reguleringen langt mer forutsigbar for kraftaktørene.

Den vedtatte forskriftsteksten § 16-2 første ledd, som omhandler innmatingskunder, fastsetter at nettselskapet ikke skal kreve anleggsbidrag der 1) kunden har fått innvilget nødvendig konsesjon før 1. juli 2018, og 2) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022. Begge vilkårene må være oppfylt for å slippe et krav om anleggsbidrag.

For innmatingskunder innebærer forskriftsendringen at prosjekter som ikke fikk meddelt konsesjon innen 1. juli 2018 vil omfattes av de nye reglene om anleggsbidrag.

anleggsbidrag Haavind
anleggsbidrag Haavind

Det fremgår av NVEs vedtaksdokument at selv der kunden har fått konsesjon før 1. juli 2018, og sannsynligvis vil være tilknyttet/gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022, skal nettselskapene gi et estimat for anleggsbidrag kunden ville betalt etter de nye reglene.

Dette skyldes at kriteriet i bokstav b) har et perspektiv på fire år frem i tid, og det kan oppstå planendringer i denne perioden. Nettselskapet skal da ikke kunne kreve kunden for anleggsbidrag hvis det ikke på forhånd har blitt informert om muligheten for det og den eventuelle størrelsen av anleggsbidraget.

Det er ikke usannsynlig at det vil oppstå tilfeller av prosjekter som har fått konsesjon før 1. juli 2018, men der tilknytningen likevel ikke blir gjennomført før 1. juli 2022. Dette vil innebære et risikomoment som må hensyntas ved videre planlegging av prosjekter som har fått konsesjon.

Endringen vil også innebære at en del planlagte prosjekter som foreløpig ikke har fått nødvendig konsesjon, nå trekkes som ulønnsomme grunnet størrelsen på anleggsbidrag.

Selv om det fremdeles vil være en viss risiko knyttet til overgangsreglene, er den vedtatte endringen betydelig klarere enn den opprinnelig foreslåtte, da vage vilkår, som f.eks. «inngått økonomisk bindende avtaler» nå er fjernet. Det er særlig positivt at endringen fjerner usikkerheten knyttet til prosjekter som har fått innvilget konsesjon og som nå forsøker å rekke fristen for elsertifikater.

Nå gjenstår det å se hvordan de nye reglene om beregning av anleggsbidrag vil bli praktisert når de trer i kraft, for her etterlater det endelige vedtaket fremdeles rom for tvil.

Kontakt oss

Les også