Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag til innretning av auksjon av nye laksetillatelser

I januar kom Nærings- og fiskeridepartementet med den endelige fargeleggingen av kysten, noe senere enn først varslet. Det ble to røde, to gule og ni grønne områder. Det er også i år 6% vekst som skal tildeles i de grønne områdene, der 1% er tilbudt til fastpris.

I januar kom Nærings- og fiskeridepartementet med den endelige fargeleggingen av kysten, noe senere enn først varslet. Det ble to røde, to gule og ni grønne områder. Det er også i år 6% vekst som skal tildeles i de grønne områdene, der 1% er tilbudt til fastpris.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet sendt på høring et forslag til hvordan auksjonen i grønne områder skal gjennomføres i år. Høringsnotatet er tilgjengelig her og pressemeldingen her.

Departementet foreslår i stor grad samme auksjonsformat som sist, som betyr at det også i år skal gjennomføres en simultan klokkeauksjon. Det er i forslaget tatt inn noen forslag til justeringer sammenlignet med auksjonen i 2018, blant annet for å slippe at det blir usolgt kapasitet igjen etter auksjonsrunden. I 2018 ble det gjennomført en ekstra runde med restkapasiteten, noe som i år kanskje ikke blir nødvendig.

Det vil også i år gjennomføres en prøveauksjon i forkant, slik at de som ønsker å delta kan prøve auksjonsformatet før den faktiske auksjonen.

De viktigste endringene i auksjonsformatet fra 2018

(i) Det foreslås åpnet opp for avslutningsbud – ønske om å unngå restkapasitet

Avslutningsbud skal ifølge høringsnotatet fungere slik at budgivere som ønsker å redusere sin totale etterspørsel fra én budrunde til den neste, gis en mulighet til å spesifisere om de likevel er villige til å kjøpe ekstra produksjonskapasitet, forutsatt at prisen var en annen enn den nye rundeprisen.

Departementet håper at dette skal bidra til mindre restkapasitet, og dermed bidra til at det ikke er nødvendig med en ekstra auksjonsrunde senere på sommeren for å få solgt unna usolgt kapasitet. Departementet mener også dette kan forhindre spekulasjon om at prisen kan bli lavere i en eventuell rest-kapasitet-auksjon, og slik også bidra til å få mer reelle priser i auksjonsrunden. Avslutningsbudene skal etter forslaget kunne aksepteres delvis eller i sin helhet, og departementet vil velge den sammensetningen som gir høyest inntekter for staten.

(ii) Informasjonsregelen – hvilken informasjon får budgiver underveis i auksjonen?

Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvordan informasjon om samlet etterspørsel underveis i auksjonene skal gis.

Departementets primære forslag er at budgiverne i år skal gis nøyaktig informasjon om den aggregerte etterspørselen i hvert produksjonsområde. Dette innebærer informasjon om nøyaktig hvor stor etterspørsel det er til de gitte prisene. Departementet viser imidlertid til at en slik løsning kan bidra til uønsket prissamarbeid, og foreslår derfor et alternativ der det ikke oppgis noen informasjon om overskuddsetterspørselen utover å stadfeste om det foreligger overskuddsetterspørsel eller ikke, ved å øke prisene. Departementet viser også til at det er et alternativ å gi ulik prisinformasjon i ulike områder, avhengig av konkurransesituasjonen i området.

(iii) Ny prisøkningsregel – hvordan økes prisen mellom rundene?

I 2018 ble prisøkningen bestem av hva overskuddsetterspørselen var. Departementet skriver at de i år ser for seg at de som en hovedregel vil ha en prisøkning på 5-10% per runde. De skriver likevel at dersom overskuddskapasiteten er stor, vil de vurdere å øke prisen mer, for å unngå for mange runder. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkt på om det er ønskelig med lengre auksjoner med mer informasjon underveis, eller kortere auksjoner med mindre informasjon underveis.

Hvor mye kapasitet blir auksjonert ut og hvordan spiller debatten om grunnrenteskatt inn?

Departementet har fortsatt ikke konkludert med hvilken minstepris som vil settes for auksjonen. Søknadsfristen for å søke om 1% vekst til fastpris gikk ut 25. februar, og det er fortsatt ikke offentliggjort hvor mange som har benyttet seg av denne muligheten. Prisen for 1%-veksten var i år satt til kr 156 000 per tonn MTB, noe som er en betydelig prisøkning fra kr 120 000 i 2018.

Det er først etter 19. juni det blir endelig avklart hvor mye kapasitet som faktisk vil være tilgjengelig i auksjonsrunden. De som har kjøpt biomasse til fastpris, kan frem til 19. juni trekke seg fra kjøpet. At fristen er 19. juni har sammenheng med at det er da Stortinget har sin siste møtedag før sommeren, og det er forventet at Stortinget da vil ha tatt stilling til spørsmålet om det skal innføres en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Det kan leses mer om forslaget om grunnrenteskatt på havbruksnæringen her.

Kontakt oss

Les også