Click continue to switch to the English version of our webpage.

Anskaffelsesutvalgets første delutredning overlevert til departementet

I dag har Anskaffelsesutvalget overlevert NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi har merket oss følgende hovedpunkter i forslag til ny anskaffelseslov:

  • Utvalget foreslår at innslagspunktet for ny anskaffelseslov heves fra dagens kontraktsverdi på 100 000 kroner til 300 000 kroner.
  • For vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi foreslår utvalget i hovedsak en plikt for oppdragsgivere til å sikre at anskaffelsen skjer på markedsmessige vilkår. Dette har store likhetstrekk med de reglene som i dag gjelder i Danmark. Det betyr blant annet at det ikke lenger vil gjelde noen kunngjøringsplikt.
  • For bygge- og anleggsanskaffelser over 15 millioner kroner skal direktivreglene gjelde, med noen presiseringer. For bygge- og anleggskontrakter under 15 millioner skal det i utgangspunktet gjelde de samme regler som for vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi, men med forenklet kunngjøring av kontrakter mellom 3 og 15 millioner kroner.

Med de foreslåtte reglene under terskelverdi betyr det et farvel til de nasjonale reglene som i dag finnes i anskaffelsesforskriften del II, herunder farvel til regler om tilbudskonkurranser, som kom inn i regelverket fra 2017, etter forslag fra Forenklingsutvalget (NOU 2014: 4). Utvalget har også foreslått en rekke bestemmelser knyttet til ulike samfunnshensyn, herunder til klima og miljø, sosiale forhold, innovasjon mv. Vi ser frem til å dykke videre ned i Anskaffelsesutvalgets beskrivelser av dagens situasjon og forslagene til endringer i regelverket.

NOU’en er allerede sendt på høring, med høringsfrist 10. februar 2024.

Anskaffelsesutvalget valgte for øvrig Haavind som sin bidragsyter for å analysere forsyningsdirektivet (Dir. 2014/25/EU) og til å utforme forslag til nye særbestemmelser på området. Resultatet av dette arbeidet og forslag til ny lov om forsyningsanskaffelser, vil inngå i andre delutredning, som er ventet i mai 2024.

Vi vil i en rekke kommende nyheter se nærmere på andre forslag fra anskaffelsesutvalget, så følg med på vår hovedside for ny anskaffelseslov.

Les også