Click continue to switch to the English version of our webpage.

Olje- og energi-departementet foreslår endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet sendte den 9. november 2015 på høring forslag om endringer i energiloven som innebærer at også andre aktører enn Statnett kan etablere kabelforbindelser til utlandet.

Olje- og energidepartementet sendte den 9. november 2015 på høring forslag om endringer i energiloven som innebærer at også andre aktører enn Statnett kan etablere kabelforbindelser til utlandet.

Åpning for flere aktører

Etter dagens energilov er det bare Statnett (som systemansvarlig) og foretak som Statnett har bestemmende innflytelse over, som kan få konsesjon til å eie og drive kabelforbindelser til utlandet.

Begrensningen av aktørene som kan få slik konsesjon ble innført i 2013, og møtte den gang en del motstand fordi lovendringen etablerte en form for monopol på systemansvarliges hånd når det gjaldt slike prosjekter.

Departementet foreslår nå at loven endres tilbake til dens tidligere ordning hvoretter alle aktører i prinsippet kan oppnå slik konsesjon. Formålet med lovendringen er at en økning av potensielle prosjektutviklere vil «kunne virke konkurransefremmende og skjerpende på aktørene». Departementet er opptatt av at konkurransen kan fremme nye prosjekter med nye handelsløsninger, teknologiske valg og bidra til kostnadseffektivitet i utbyggingen. Samtidig peker departementet på at flere aktører vil spre både risiko og finansieringsbyrden for slike prosjekter.

Betydningen av den foreslåtte lovendringen

En lovendring i tråd med høringsforslaget vil antakelig innebære en økt aktivitet rundt prosjektene for kraftutveksling med utlandet. Statnett arbeidet per i dag med vel etablerte prosjekter, mens det de senere år har vært andre aktører som har utviklet andre kabelprosjekter.

Sett fra myndighetenes ståsted vil en lovendring som den foreslåtte neppe innebære noe dårligere kontroll med etableringen og driften av utenlandsforbindelsene. En etablering utløser behov for flere konsesjoner etter energiloven, både hva gjelder etablering og drift av nettanlegg, adgangen til å opptre i markedet og for selve kraftutvekslingen med utlandet. Det er lite tvil om at myndighetene har alle de nødvendige virkemidler for å legge rammene for utvikling av slike prosjekter, også med andre enn Statnett som prosjektutvikler og -eier.

Også den samfunnsøkonomiske vurderingen konsesjonsbehandlingen er forankret i, vil stå like sterkt også med andre aktører bak prosjektene. Samtidig er det åpenbart at for å vinne frem i den samfunnsøkonomiske vurderingen, må prosjektene også motta bistand fra Statnett som systemansvarlig nettopp for å underbygge konsesjonsvurderingen.

Les også