Click continue to switch to the English version of our webpage.

Mindre plunder og heft – full seier i lagmannsretten

Eidsivating lagmannsrett avsa 10. desember ny dom i den såkalte HAB-saken. Etter en årelang konflikt om entreprenørens krav om tillegg for såkalt plunder og heft og forsering, har Eidsivating lagmannsrett blankt frifunnet Innlandet fylkeskommune som byggherre.

Eidsivating lagmannsrett avsa 10. desember ny dom i den såkalte HAB-saken. Etter en årelang konflikt om entreprenørens krav om tillegg for såkalt plunder og heft og forsering, har Eidsivating lagmannsrett blankt frifunnet Innlandet fylkeskommune som byggherre.

Dommen er formodentlig sluttsteinen i en langvarig rettslig tvist etter utbyggingen av fylkesvei 34 i Oppland. Tvisten har tidligere vært behandlet av Eidsivating lagmannsrett. I juni 2018 tilkjente lagmannsretten entreprenøren 7,5 millioner i tilleggsvederlag. Saken ble deretter behandlet av Høyesterett i juni 2019.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens avgjørelse i den såkalte «plunder og heft-dommen». Dommen fra Høyesterett anses som en meget prinsipiell og viktig avgjørelse innen bygg- og anleggsbransjen. Dommen trekker opp retningslinjer for hvordan tilleggskrav knyttet til plunder og heft og forsering, skal håndteres.

Etter opphevelsen fra Høyesterett ble saken sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Det har vært stor spenning knyttet til hvordan lagmannsretten ville følge opp Høyesteretts retningslinjer. En rekke advokatfirmaer har gitt uttrykk for at Høyesteretts dom et godt stykke på vei ga entreprenørene medhold i sine synspunkter om plunder og heftkrav og at resultatet i Høyesterett mer var uavgjort enn en full seier til byggherren.

I forkant av den fornyede behandlingen i lagmannsretten reduserte HAB sitt vederlagskrav fra ca 36 MNOK til ca 30 MNOK, og de fremla også en fullstendig ny beregning av kravet som de mente var i samsvar med retningslinjene Høyesterett hadde trukket opp.

Resultatet etter lagmannsrettens nye behandling av saken ble full seier til byggherren. Innlandet fylkeskommune som i alle instanser har vært bistått av advokatfirma Haavind, vant på alle punkter.

  • Vi er på vegne av vår klient svært fornøyde med dommen. Dommen er grundig og den vil lyse som et fyrtårn over et av entrepriserettens mest omtvistede områder, sier Haavinds partnere Arve Martin Hyldmo Bjørnvik og Johnny Johansen, som sammen med advokat Per Ole Svor prosederte saken for Innlandet fylkeskommune.

Advokatene legger til at dommen gir konkret veiledning i hvordan entreprenører skal gå frem for å få medhold i krav knyttet til plunder og heft.

  • Dommen vil lede både entreprenører, byggherrer og domstoler på rett kurs i fremtidige saker, sier de.

Dommen vil trolig få særlig betydning for kravene til dokumentasjon for slike krav og for måten denne type krav kan beregnes på. Lagmannsretten uttaler: «Beregningene fremstår som grundige og gjennomarbeidede, og de er trolig vesentlig mer gjennomarbeidet enn det som tidligere har vært krevd i rettspraksis før Høyesteretts retningslinjer i HAB-dommen. Til tross for dette er det vesentlige innvendinger til HABs metodikk og beregningsmåte.»

Blant de innvendingene lagmannsretten har til HABs metodikk og beregningsmåte er

  • «Beregningene (er) ikke tilstrekkelig forankret i begivenhetsnære bevis med hensyn til hvilke arbeidsoperasjoner som angivelig har fått nedsatt effektivitet og hvordan byggherreforholdene har påvirket disse.
  • Entreprenørens metodikk har «slektskap med den «ovenfra og ned»-betraktningen som Høyesterett uttrykkelig tok avstand fra»
  • Beregningen synes «ikke å tilfredsstille kravet Høyesterett stiller i avsnitt 66 om at det må føres bevis for «hvilke arbeidsoperasjoner» som er påvirket når det generisk er vist til prosesskodene.»
  • «Lagmannsretten er enig med fylkeskommunen i at HABs kravsoppstilling ikke tilfredsstiller Høyesteretts krav om bevis for «i hvilke perioder» byggherrens forhold hindret effektiviteten i entreprenørens produksjon.»

Hvorvidt HAB Construction kommer til å anke dommen til Høyesterett er ikke avklart.

Vi har imidlertid god grunn til å tro at dommen kommer til å bli stående, avslutter advokatene Hyldmo Bjørnvik og Johansen.

Kontakt oss

Les også