Click continue to switch to the English version of our webpage.

Manglende oppfølgning av mislighold kan utgjøre en ulovlig anskaffelse

I sak 2015/27 kom KOFA til at Eidsvoll kommune hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse ved ikke å gjøre noe med stadig og fortløpende mislighold fra et renovasjonsfirma som i slutten av 2011 vant konkurransen om innsamling og transport av husholdningsavfall for Eidsvoll kommune.

I sak 2015/27 kom KOFA til at Eidsvoll kommune hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse ved ikke å gjøre noe med stadig og fortløpende mislighold fra et renovasjonsfirma som i slutten av 2011 vant konkurransen om innsamling og transport av husholdningsavfall for Eidsvoll kommune.

Firmaet hadde kontraktsmessig påtatt seg å benytte kjøretøyer med Eurostandard 5 i leveransen. Ett år etter kontraktsinngåelsen oppdaget en av de andre tilbyderne at det ble brukt kjøretøyer med Eurostandard 3 og varslet kommunen om dette. Kommunen tok det opp med sin kontraktspart og fikk beskjed om at dette var rent midlertidig på grunn av ombygging av kjøretøyene med Eurostandard 5.

Kommunen rådførte seg også med en advokat og påpekte overfor leverandøren at det var kontraktsstridig ikke å stille med erstatningskjøretøy av samme klasse. Leverandøren opplyste at de ville skaffe ytterligere et kjøretøy med Eurostandard 5 og bekreftet skriftlig at de fra 1. januar 2014 utelukkende ville bruke biler med Eurostandard 5 og gi skriftlig beskjed dersom flere kjøretøy skulle være ute av drift samtidig. Ett år senere, i januar 2015 tok klager igjen kontakt med Eidsvoll kommune og opplyste at to kjøretøy med Eurostandard 3 fremdeles var i bruk. Da klager ikke hørte noe fra kommunen, ble saken bragt inn for KOFA i mars 2015.

KOFA kom til at kommunen, på bakgrunn av klagen, på en bedre måte burde ha fulgt opp hva slags biler som ble benyttet. Dette kunne enkelt skje gjennom kontroll av veiesedlene som blant annet viser registreringsnummer på hver bil som leverer avfallet, og som danner grunnlag for faktureringen til kommunen.

Ved nærmere gjennomgang av disse, viste det seg at leverandøren rett etter bekreftelsen høsten 2013 hovedsakelig benyttet biler som oppfylte kravene. Fra januar 2014 til juni 2015 viste imidlertid veiesedlene at det ble brukt flere biler av lavere standard. KOFA kom til at kommunens manglende oppfølgning og håndhevelse av kontrakten måtte likestilles med en vesentlig endring av kontrakten.

Det ble vist til Sue Arrowsmith som sier at «Failure to enforce the terms of a contract can constitute a change that requires a new award procedure where this operates to change the contract in one of the ways envisaged in pressetext such as changing the economic balance of the contract». Konklusjonen ble derfor at den manglende håndhevelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Så vidt vi vet, har ingen forfulgt saken i domstolene.

Les også