Click continue to switch to the English version of our webpage.

Likebehandling i forbindelse med rettet emisjon – ny avgjørelse fra Børsklagenemda

I en nyere avgjørelse fra Børsklagenemda opprettholdes børsstyrets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på likebehandlingskravet ved gjennomføring av en rettet emisjon til betydelig rabatt uten «book-building» prosess. Vedtaket er en naturlig oppfølging av den innskjerping av praksis børsen varslet om i Børssirkulære nr. 2/2014.

Børsen uttalte i dette sirkulæret at «[den] har observert en utvikling som kan tilsi at det er rom for økt bevissthet rundt likebehandlingsregelen i markedet. Børsen vil fremover ha et særlig fokus på utstedernes etterlevelse av likebehandlingsplikten».

I en nyere avgjørelse fra Børsklagenemda opprettholdes børsstyrets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på likebehandlingskravet ved gjennomføring av en rettet emisjon til betydelig rabatt uten «book-building» prosess. Vedtaket er en naturlig oppfølging av den innskjerping av praksis børsen varslet om i Børssirkulære nr. 2/2014.

Børsen uttalte i dette sirkulæret at «[den] har observert en utvikling som kan tilsi at det er rom for økt bevissthet rundt likebehandlingsregelen i markedet. Børsen vil fremover ha et særlig fokus på utstedernes etterlevelse av likebehandlingsplikten».

Saken har sin bakgrunn i at en norsk sparebank i mai 2015 gjennomførte en rettet emisjon mot fire av bankens egenkapitalbeviseiere. Rabatten i emisjonen var på cirka 38 prosent sammenlignet med kursen umiddelbart forut for offentliggjøring av den rettede emisjonen. De to største andelseierne valgte å tegne seg for en andel som var betydelig under deres respektive eierandeler på 84,15 prosent i banken.  Siden de to største andelseierne ikke tok sin forholdsmessige andel, fikk to andre eksisterende andelseiere i banken anledning til å tegne seg langt utover sin proratariske eierandel. Dette innebar en tildeling som var henholdsvis 22,8 og 8,9 ganger større enn deres forholdsmessige andel i den rettede emisjonen. Det ble i tillegg besluttet gjennomført en reparasjonsemisjon med et bruttoproveny på inntil 28,76 millioner kroner. Reparasjonsemisjonen ble overtegnet med 220 prosent.

Den 23. september 2015, traff Oslo Børs vedtak om at banken skulle ilegges 480.000 kroner i overtredelsesgebyr (dvs. 3 ganger noteringsavgiften) for brudd på kravet om likebehandling.  Børsklagenemda opprettholdt vedtaket fra Oslo Børs. Børsklagenemden la til grunn at det ikke forelå noen akutt økonomisk situasjon og at det heller ikke forelå andre omstendigheter av en slik spesiell karakter at det kunne senke terskelen for saklig og forsvarlig likebehandling.

Børsklagenemden viser til at gjennomføring av en rettet emisjon til en betydelig emisjonsrabatt uten en tradisjonell «book-building» prosess for å sikre at emisjonen plasseres «til en tegningskurs tettest opp til aktuell børskurs» innebærer en skjerpet aktsomhetsplikt for utsteder for å sikre at den forskjellsbehandling emisjonsmodellen medfører blir så liten som mulig. Børsklagenemden konkluderte med at dette aktsomhetskrav ikke var ivaretatt og viste til at transaksjonen resulterte i at to av bankens andelseiere «oppnådde en uforholdsmessig og grovt urimelig fordel som det ikke var saklig grunnlag for».

Les også