Click continue to switch to the English version of our webpage.

Koronaviruset – Rettslige og økonomiske konsekvenser

Regjeringen har i dag lagt frem nødvendige tiltak for å begrense de negative økonomiske konsekvensene av koronaviruset. De foreslår blant annet endringer i permitteringsreglene samt skatte- og avgiftsmessige tiltak.

Regjeringen har i dag lagt frem nødvendige tiltak for å begrense de negative økonomiske konsekvensene av koronaviruset. De foreslår blant annet endringer i permitteringsreglene samt skatte- og avgiftsmessige tiltak.

Arbeidsrettslige tiltak – Permittering

Virusutbruddet gir saklig grunn til permittering
Det er adgang til å permittere ansatte som ikke kan sysselsettes på en rasjonell og økonomisk forsvarlig måte. For å unngå unødvendige oppsigelser og bedre bedriftens likviditetsutfordringer, er det nå foreslått endringer i permitteringsreglene som gir økt grad av fleksibilitet for arbeidsgiver.

Permitteringsvarsel
Berørte arbeidstakere skal i utgangspunktet gis skriftlig varsel 14 dager før iverksettelse av permitteringen. Ved «uforutsette hendinger» som gjør det nødvendig å – helt eller delvis – innstille driften, kan det likevel permitteres med to dagers varsel. Dette kan for eksempel være tilfellet når myndighetene kommer med uventede nye instruksjoner og pålegg knyttet til virusutbruddet.

Varslet skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre virksomheten og de lokale partene blir enige om noe annet. I en ekstraordinær tid hvor kontaktreduserende tiltak er iverksatt, er det aktuelt å varsle om permittering skriftlig gjennom e-post eller på intranett.

Før varsel gis skal virksomheten drøfte spørsmålet om permittering med de tillitsvalgte.

Arbeidsgivers lønnsplikt er foreslått redusert fra 15 til 2 dager
Ved permittering har arbeidsgiver normalt lønnsplikt i arbeidsgiverperioden på opptil 15 kalenderdager. For å bidra til kostnadsreduksjon for bedriftene og unngå unødvendige oppsigelser, er lønnsplikten for arbeidsgiver foreslått redusert til 2 dager. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober 2020. Det er gitt signaler om at forslaget fra Regjeringen vil behandles av Stortinget allerede førstkommende mandag.

Etter utløpet av arbeidsgiverperioden bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt. Permitterte arbeidstakere vil normalt ha krav på dagpenger fra NAV.

Fjernet ventedagene mellom permitteringstiden og dagpengeordningen
Reglene om ventedager (karensdager) mellom arbeidsgiverperioden og mottak av dagpenger er foreslått fjernet. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober 2020.

Reduksjon i kravet til innskrenket arbeidstid
Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte er foreslått redusert fra 50 % til 40 %. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober 2020.

corona virus isolated on white background 3d illutration

Endring i pensjonsreglene

Løpende alderspensjon bortfaller ikke
Det er foreslått endringer i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke bortfaller eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

Stengte skoler og barnehager – Omsorgspenger?

Avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Avtalefriheten gjelder i en ekstraordinær situasjon som dette. Arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger sammen og bli enige om en ordning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. For eksempel vil mange arbeidstakere ha mulighet til å jobbe hjemmefra og mulighet til en mer fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver har i kraft av arbeidsgivers styringsrett rett til å organisere og fordele arbeidet innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Vi anbefaler at arbeidsgiver har dialog med de ansatte, og at alternativer vurderes sammen med arbeidstakeren. Arbeidstaker har i kraft av lojalitetsplikten en plikt til å ivareta arbeidsgiverens interesser.

Regjeringen vurderer mulige endringer
Hvis det ikke er muligheter til å jobbe hjemmefra, vil arbeidstaker etter omstendighetene kunne benytte såkalte omsorgsdager og ha krav på omsorgspenger. Omsorgsdager omtales ofte som «sykt barn-dager», men foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

I dag kan hver av foreldrene være borte 10 dager per kalenderår hvis man har ett eller to barn, og 15 dager hvis man har tre eller flere barn. Når arbeidstakeren er alene med omsorgen, økes antallet omsorgsdager til henholdsvis 20 og 30 dager per kalenderår. Arbeidsgiveren skal som hovedregel dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt omsorgspenger i 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.

De lovfastsatte omsorgsdagene er imidlertid begrenset, og vil i en situasjon som denne kunne bli brukt opp raskt. Regjeringen vurderer derfor å utvide antall dager og gi en utvidet rett til omsorgspenger.

Kontakt oss

Skatte- og avgiftsmessige tiltak

Utsatt innbetaling av forskuddsskatt
Personlig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020.

Tiltaket omtales i pressemelding og muntlig i dagens pressekonferanse, uten spesifisering av vilkår. Det synes likevel klart at ordningen ikke bare gjelder for enkeltpersonforetak, men også for personlige deltakere i ansvarlige selskaper.

Underskudd i 2020 – tilbakebetaling av skatt for 2019 og 2018
Aksjeselskaper som får et skattemessig underskudd i 2020, vil kunne få tilbakebetalt inntil kr 6,6 millioner i skatt betalt for 2018 og 2019. Det stilles en rekke vilkår for slik tilbakebetaling av 2019- og 2018-skatt. Utbetaling vil finne sted ved skatteoppgjøret høsten 2021.

Forslaget gjelder kun for aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, ikke for personlig næringsdrivende eller deltakere i ansvarlige selskaper.

Det er ikke foreslått noen åpninger for reduksjon / motregning mot skatter eller avgifter som forfaller til betaling nå i 2020. Forslaget gir derfor liten umiddelbar likviditetseffekt for næringslivet.

Utsettelse av formuesskatten – nedsettelse av forskuddsskatt og forskuddstrekk
Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få ett års utsettelse av betaling av formuesskatt på verdien av bedriften.

Formuesskatt for 2020 forfaller normalt til betaling i 2021. Dersom bedriftseieren kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd i 2020, vil vedkommende kunne søke om reduksjon av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2020, tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.

Tiltaket skal bidra til likviditetsbedring i bedrifter med underskudd, ved at de skal kunne slippe å foreta utbetalinger til dekning av eierens formuesskatt.

Midlertidig fjerning av flypassasjer- og lufthavnavgifter
Flypassasjeravgiften fjernes midlertidig ut oktober 2020. Avgift som flyselskaper har innbetalt for flygninger hittil i 2020, vil tilbakebetales til flyselskapene.

Alle lufthavnavgifter oppheves midlertidig fra 13. mars til og med 30. juni 2020.

Vurderes endringer i arbeidsgiveravgiften
Regjeringen vurderer midlertidige tiltak i tilknytning til arbeidsgiveravgiften. Tiltak er ikke foreslått i denne omgang.

For fullstendig oversikt over foreslåtte tiltak, se: Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Les også: Koronaviruset: Force majeure og tiltak på arbeidsplassen

Kontakt oss

Les også