Click continue to switch to the English version of our webpage.

Full seier for Posten i Høyesterett

Høyesterett har gitt Posten medhold i at søksmål mot europeiske lastebilprodusenter kan behandles av norske domstoler.

Høyesterett har gitt Posten medhold i at søksmål mot europeiske lastebilprodusenter kan behandles av norske domstoler. Haavind representerer Posten i søksmålet.

I 2016 inngikk fem lastebilprodusenter milliardforlik med EU-kommisjonen. Volvo, MAN, DAF, Iveco og Daimler erkjente å ha deltatt i et skjult prissamarbeid i en årrekke.

Det var MAN som i 2010 kontaktet EU-kommisjonen og la kortene på bordet. Dette selskapet unnslapp derfor bøter.

De øvrige lastebilprodusentene inngikk derimot et kartellforlik med EU-kommisjonen hvor de aksepterte å betale de høyeste bøtene ilagt i en kartellsak – totalt på ca. 30 milliarder kroner.

Krevde erstatning for overpris
Posten reiste i 2017 søksmål med krav om erstatning for blant annet overpris på lastebiler som følge av det ulovlige samarbeidet. Høyesterett har nå gitt Posten medhold i at dette søksmålet i sin helhet kan behandles av norske domstoler.

Postens søksmål var reist mot selskaper som tilhørte alle de fem lastebilkonsernene. De fleste av disse var hjemmehørende i ulike EU-land, men også Volvo Norge AS var blant de saksøkte.

De utenlandske saksøkte gjorde gjeldende at søksmålene mot dem måtte avvises. De hevdet at Luganokonvensjonens regel om kumulasjonsverneting ikke ga Posten rett til å kumulere kravene mot dem med kravet reist mot Volvo Norge AS.

Hovedargumentet var at kravene mot dem var vesens­forskjellige fra kravet reist mot Volvo Norge AS. Dette selskapet var ikke omtalt eller bøtelagt i kommisjonsvedtaket, i motsetning til alle de utenlandske saksøkte.

De utenlandske saksøkte hevdet at Volvo Norge AS var tatt med i søksmålet i hensikt å etablere norsk verneting.

Viktig for norske virksomheter
Høyesterett har nå bekreftet at Posten kunne kumulere disse søksmålene, slik at hele saken kan behandles av norske domstoler.

Denne kjennelsen er viktig for norske virksomheter som rammes av internasjonale karteller. Det ville vært lite tilfredsstillende om man skulle være henvist til å fremme sine krav i utlandet, sier – Rasmus Asbjørnsen, partner i Haavind og prosessfullmektig for Posten.

Høyesterett la til grunn at kravet mot det norske selskapet Volvo Norge AS var tilstrekkelig nært forbundet med kravene mot de utenlandske kartelldeltakerne til at også kravene mot disse kan behandles i norske domstoler.

Kjennelsen fastslår også at så lenge kravene er tilstrekkelig nært tilknyttet, er det «ingen plass for en misbrukslære». For jurisdiksjonsspørsmålet spiller det derfor ingen rolle om kravet mot den norske saksøkte skulle være reist for å etablere norsk verneting.

Første sak i Europa
Antallet søksmål om kartellerstatning øker raskt i Europa. Det er derfor et spørsmål av stor praktisk betydning hvorvidt krav mot kartelldeltakere bare kan kumuleres i tilfeller hvor søksmål reises i et land hvor ett av de bøtelagte selskapene er hjemmehørende, eller om jurisdiksjon også kan etableres på grunnlag av krav mot et datterselskap som ikke er bøtelagt i vedtaket.

Jurisdiksjonsspørsmålet som Høyesterett nå har avgjort er av stor praktisk betydning i kartellsaker. Kjennelsen vil trolig bli påberopt også i søksmål som reises i andre land i Europa, sier Simen Klevstrand, leder av Haavinds avdeling for EU- og konkurranserett.

Les dommen

Kontakt oss

Les også