Forslag om endringer i industrikonsesjonsloven

Olje- og energidepartementet sendte den 9. november 2015 på høring forslag om endringer i industrikonsesjonsloven som i stor grad likestiller private aktørers deltagelse i vannkrafteiende aksjeselskaper og ansvarlige selskaper. Endringene vil blant annet kunne legge til rette for en mer forutsigbar krafttilgang til private industriselskaper.

Olje- og energidepartementet sendte den 9. november 2015 på høring forslag om endringer i industrikonsesjonsloven som i stor grad likestiller private aktørers deltagelse i vannkrafteiende aksjeselskaper og ansvarlige selskaper. Endringene vil blant annet kunne legge til rette for en mer forutsigbar krafttilgang til private industriselskaper.

Private aktører kan i dag erverve inntil 1/3 av vannkrafteiende selskaper som er organisert med begrenset ansvar, typisk aksjeselskaper. Private aktører kan imidlertid ikke erverve andeler i ansvarlige selskaper og dette gjelder uavhengig av andelens størrelse. Årsaken til dette er at erverv i ansvarlige selskaper vurderes på samme måte som erverv av en direkte andel i selve vannfallet. Slike erverv er det etter dagens regelverk kun offentlige aktører som kan meddeles konsesjon for.

Departementets forslag innebærer en endring i dette ved at det nå blir mulig å etablere privat eierskap på inntil 1/3 også i vannkrafteiende selskaper som er organisert som ansvarlige selskaper (ANS og DA). Forutsetningen for dette er imidlertid at lovens krav til reelt offentlig eierskap oppfylles også for disse selskapene. Forslaget innebærer dermed at selskapsformen ikke lenger blir avgjørende, men heller om selskapet reelt sett er organisert slik at de offentlige eierne sikres nødvendig innflytelse og eiermessig styring over produksjonen og utnyttelsen av vannressursene.

Endringen vil kreve en del tilpasninger og avvik fra det som følger av selskapslovens normalordning for å sikre at kravene i industrikonsesjonsloven oppfylles. Den offentlige aktørens innflytelse over selskapet må først og fremst sikres gjennom selskapsavtalen. Kontrollen av dette vil kunne foretas som en del av konsesjonsbehandlingen.

Forslaget følger opp formuleringer i Sundvollenerklæringen om at regjeringen vil sikre at industrielle eiere av vannkraft kan ivareta sitt behov for en forutsigbar krafttilgang. Vi peker i denne forbindelse på at deltakerne i et ansvarlig vannkrafteiende selskap bl.a. vil ha muligheten til å ta ut en andel av den produserte kraften tilsvarende sin eierandel, mot å dekke en tilsvarende andel av selskapets kostnader. Et større innslag av privat eierskap i kraftselskaper organisert som ansvarlige selskaper vil også generelt kunne bidra til økt kapitaltilgang i en periode med behov for store investeringer.

Industrikonsesjonslovens prinsipielle sondring mellom aksjeselskaper og ansvarlige selskaper har fremstått både som unødvendig og uheldig. Lovens eget kriterium om «reelt offentlig eierskap» skulle prinsipielt sett være tilstrekkelig for å ivareta lovens formål og vi mener derfor det er positivt at dette endringsforslaget nå foreligger.