Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs har vedtatt endringer i de løpende forpliktelsene for børsnoterte selskaper som trådte i kraft 15. januar 2016. Nedenfor følger en oversikt over de vesentligste endringene som er foretatt i regelverket.

Oslo Børs har vedtatt endringer i de løpende forpliktelsene for børsnoterte selskaper som trådte i kraft 15. januar 2016. Nedenfor følger en oversikt over de vesentligste endringene som er foretatt i regelverket.

Separat børsmelding ved kontantutbytte og andre selskapshandlinger

Oslo Børs har innført nye krav til separat offentliggjøring av diverse selskapshandlinger («corporate actions»). Det gjelder nå et krav om separat børsmelding ved kontantutbytte, fortrinnsrettsemisjoner, splitt/spleis av aksjer og reparasjonsemisjoner for selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.  Slike meldinger må offentliggjøres separat selv om informasjonen om den aktuelle selskapshandlingen er inntatt som en del av en annen børsmelding fra utsteder.

Forslag eller beslutning om kontantutbytte, fortrinnsrettsemisjoner, splitt/spleis av aksjer skal utformes slik at aksjen kan handles eksklusiv den aktuelle rettighet to børsdager etter at nøkkeldatoer («ex-dato», «record date» og evt. «utbetalingsdato») er offentliggjort i separat melding. For reparasjonsemisjoner må separat melding om nøkkeldatoer offentliggjøres så raskt som mulig etter beslutning er truffet og senest innen kl. 09.00 børsdagen aksjen handles eksklusiv den aktuelle rettigheten. Selskaper som inngår i OBX-indeksen skal i tillegg orientere børsen innen kl. 14.00 børsdagen før aksjen handles eksklusiv retten til å delta i reparasjonsemisjonen.

Oslo Børs har utarbeidet egne maler for slike separate meldinger for å sikre at markedet får tilfredsstillende opplysninger om nøkkelinformasjon knyttet til ex-dato (første dagen aksjen handles uten retten til utbytte eller andre rettigheter), record date (dagen eierskapet til aksjen må være registrert i VPS for å gi rett til utbytte eller andre rettigheter) og utbetalingsdato (datoen for utbetalingen av utbyttet som finner sted etter ex-dato og record date), etc. Malene er tilgjengelige på Oslo Børs sine hjemmesider; http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Regler-for-utstedere.

For øvrige selskapshandlinger som innebærer at aksjonærene gis rettigheter av økonomisk verdi (andre former for utdelinger enn kontant utbytte, fusjoner der det overtagende selskap er notert, fisjoner, kapitalnedsettelse med utdeling, mv.), og ved andre transaksjoner som kan medføre usikkerhet knyttet til prisingen eller hvilke aksjer som handles, skal utsteder forhåndsinformere børsen (inkludert forslag til tidsplan). Slik orientering skal gis av utsteder senest 5 børsdager før det første som måtte inntre av i) utsteders planlagte annonsering av tidsplan for selskapshandlingen i markedet, eller (ii) planlagt ex-dato, slik at Oslo Børs kan diskutere prosessen med utsteder med hensyn til tidsplanen og hvilken informasjon som skal inngå i børsmeldingen om den aktuelle selskapshandlingen.

Styrets skikkethet – en ny løpende forpliktelse

Kravet til styrets skikkethet i opptaksreglene inntas også i de løpende forpliktelsene. Dette innebærer at utstederselskapets styre skal bestå av personer som ikke har opptrådt på en måte som gjør at disse er uskikket til å sitte i styret i et børsnotert selskap.  Endringen er et signal til noterte selskaper og deres aksjonærer om at den generelle tillitten til selskapets styre er viktig og bør vektlegges av aksjonærene ved styrevalg.

Axess-listede selskaper – lavere terskel for krav til informasjonsdokument

Plikten for selskaper notert på Oslo Axess til å utarbeide informasjonsdokument ved avhendelse og fisjon vil nå utløses på lavere terskelverdier (ved endring i eiendeler, driftsinntekter eller årsresultat) enn tidligere, ved at terskelen reduseres til en 50% endring for ett av kriteriene (tidligere 100%). Dette anses som en mer hensiktsmessig terskel i forhold til tidligere, hvor selskaper kunne avhende nesten all virksomhet uten krav om å utarbeide et informasjonsdokument. Ved erverv eller fusjon vil terskelen fortsatt være 100% for selskaper notert på Oslo Axess.

Les også