Click continue to switch to the English version of our webpage.

Foreslåtte endringer i europeiske prospektregler

Den 30. november 2015 offentliggjorde EU-kommisjonen forslag til nye prospektregler («Prospektforordningen») med sikte på å forbedre tilgangen til kapitalmarkedet for utstedere og forenkle informasjonen til investorer. Om forslaget vedtas vil Prospektforordningen erstatte det eksisterende Prospektdirektivet (2003/71/EC). 

Prospektforordningen vil medføre flere vesentlige endringer i prospektreglene som nærmere beskrevet nedenfor.

Den 30. november 2015 offentliggjorde EU-kommisjonen forslag til nye prospektregler («Prospektforordningen») med sikte på å forbedre tilgangen til kapitalmarkedet for utstedere og forenkle informasjonen til investorer. Om forslaget vedtas vil Prospektforordningen erstatte det eksisterende Prospektdirektivet (2003/71/EC). 

Prospektforordningen vil medføre flere vesentlige endringer i prospektreglene som nærmere beskrevet nedenfor.

Unntak fra krav til noteringsprospekt ved etterfølgende utstedelse

Det følger av forslaget til Prospektforordning at en etterfølgende notering av aksjer ikke vil kreve noteringsprospekt dersom det antall aksjer som utstedes utgjør mindre enn 20 prosent av aksjekapitalen som utsteder allerede har notert på samme regulerte marked beregnet over de siste 12 måneder. Det eksisterende unntaket for utstedelser under 10 prosent er ett av de mest benyttede unntakene fra prospektplikten. Forslaget om å heve terskelen forventes derfor å medføre kostnadsbesparelser for noterte utstedere og bli godt mottatt av markedsaktørene.

Kortere sammendrag

Det foreslås innført et krav om at sammendraget ikke skal utgjøre mer enn seks maskinskrevne A4-sider (ved bruk av rimelig skriftstørrelse) fordelt på fire separate deler: i) meddelelser, ii) nøkkelinformasjon om utsteder, iii) nøkkelinformasjon om verdipapirene og iv) nøkkelinformasjon om tilbudet/noteringen. Sammendraget skal ikke inneholde kryssreferanser til andre deler av prospektet eller informasjon inkludert ved henvising.

Risikofaktorer

Det foreslås innført et krav om at det kun skal inntas risikofaktorer som er vesentlige og spesielle for utsteder og verdipapirene. Risikofaktorene skal fremstilles i to eller tre kategorier inndelt etter relevans i henhold til nærmere retningslinjer som skal utarbeides av ESMA. Formålet er å unngå at vesentlige risikofaktorer som investorer bør være oppmerksomme på «forsvinner» i mengden av generelle risikofaktorer.

Informasjon inkludert ved henvisning

Bredden av informasjon som kan inkluderes i prospektet ved henvisning utvides. Det forutsettes at den informasjonen som det henvises til i prospektet er offentliggjort elektronisk og er tilgjengelig på et språk som er godkjent av det respektive medlemsland. I Norge kan man benytte seg av engelsk, svensk, dansk og norsk. Dette omfatter all informasjon om regulatoriske forhold, års- og kvartalsrapporter, revisjons- og årsberetninger, erklæringer om eierstyring og selskapsledelse («Corporate Governance»), stiftelsesdokumenter og vedtekter.

Minimumskrav til offentliggjøring ved etterfølgende utstedelser og SMEs

«Minimumskravene til offentliggjøring» består av to regelsett, ett for etterfølgende utstedelser av verdipapirer og ett for små og mellomstore bedrifter (SMEs).

En utsteder med verdipapirer notert på et regulert marked eller på et SME marked i minst 18 måneder som utsteder nye verdipapirer innenfor samme klasse av verdipapirer kan utarbeide et forenklet prospekt som inneholder et minimum av finansiell informasjon begrenset til siste regnskapsår. Slik informasjon kan også inkluderes via henvisning. Prospektet skal i tillegg inneholde informasjon om betingelsene for tilbudet, bruken av emisjonsprovenyet, risikofaktorer, styrets virksomhet og godtgjørelse til ledende ansatte, aksjonærstrukturen og/eller nærstående transaksjoner.

SME-selskaper som ikke har verdipapirer notert på et regulert marked kan velge å utarbeide et særskilt prospekt som kun inneholder informasjon som er vesentlig og relevant for virksomheter av deres størrelse. ESMA vil utarbeide nærmere retningslinjer for utarbeidelse av SME-prospekter.

Universelt registreringsdokument

Prospektforordningen introduserer også et nytt såkalt «universelt registreringsdokument». Dette er et valgfritt standardisert registreringsdokument tilgjengelig for «aktive utstedere» som har sitt registrerte forretningskontorkontor i et medlemsland og som allerede har verdipapirer notert på en MTF eller et regulert marked.  Dersom det utarbeides et slikt «universelt registreringsdokument» på årlig basis, kan utsteder benytte seg av en «fast track» prosedyre for godkjennelse av prospekt innen 5 arbeidsdager i stedet for 10 dager. De foreslåtte reglene vil også tillate at «aktive utstedere» benytter sitt universelle registreringsdokument til å oppfylle sine løpende informasjonsplikter under Rapporteringsdirektivet ved at års- og halvårsrapporter inkluderes i registreringsdokumentet.

Status og implementering av de foreslåtte endringer

Forslaget til Prospektforordning skal oversendes Europa-parlamentet og Det Europeiske Råd til behandling og vedtakelse og innholdet kan derfor bli endret. Prospektforordningen blir rettslig bindende i alle EU-land uten særskilt implementering, mens det for EØS-landene må implementeres i nasjonal lovgivning. Prospektforordningen forventes implementert i norsk rett tidligst i løpet av første halvdel av 2017.

Les også