Click continue to switch to the English version of our webpage.

Danske regler om FDI screening får betydning også for norske virksomheter

De nye reglene gjelder for transaksjoner som gjennomføres etter 1. september 2021.


De nye reglene gjelder for transaksjoner som gjennomføres etter 1. september 2021.

Den nye danske loven etablerer et tosporet system for kontroll med utenlandske investeringer i danske virksomheter.

  • For investeringer i danske selskaper innenfor sektorer og aktiviteter som er definert som «særligt følsomme», etableres en meldeplikt for kjøp av eierandeler på 10 % eller mer. Denne gjelder for alle utenlandske kjøpere, også norske.
  • For investeringer i andre sektorer etableres et eget regime som bare gjelder kjøpere fra utenfor EØS-området. Dette regimet gjelder likevel også for norske selskaper som er «under kontrol eller betydelig indflydelse» fra selskaper hjemmehørende utenfor EØS.

Særlig følsomme sektorer

I loven er det listet opp eksempler på sektorer som skal anses som særlig følsomme. I tillegg til virksomhet innen forsvarssektoren og dual use-produkter, gjelder dette blant annet virksomheter innenfor IT-sikkerhet, behandling av gradert informasjon, kritisk infrastruktur og kritisk teknologi.

Hvilke transaksjoner som omfattes

Når det gjelder danske virksomheter i særlig følsomme sektorer, gjelder meldeplikten – eller screeningen – for flere ulike typer transaksjoner foretatt av utenlandske eller utenlandsk-kontrollerte selskaper (herunder norske):

  • Erverv av eierandeler (direkte eller indirekte) på minst 10 % eller som gir minst 10 % av stemmene i selskapet.
  • Avtaler som ikke omfatter en slik eierandel, men som gir den utenlandske aktøren «tilsvarende kontrol ved andre midler».
  • Videre oppkjøp ut over 10 % dersom bestemte grenser passeres.
  • Etablering av ny virksomhet innenfor særlig følsomme sektorer, dersom den utenlandske aksjonæren vil eie minst 10 % av aksjene eller ha minst 10 % av stemmene.

Datterselskaper i Danmark

Det er grunn til å anta at reglene også vil få anvendelse ved salg av eierandeler i norske selskaper som har datterselskaper i Danmark. Dersom det danske datterselskapet har virksomhet i en av sektorene definert som følsomme, vil salg av aksjer i det norske morselskapet kunne utløse meldeplikt i Danmark.

Dersom kjøperen av aksjene er et selskap fra utenfor EØS-området eller som er kontrollert av eiere utenfor EØS og eierandelen som selges overstiger 25 %, vil det dessuten finnes en inngrepsadgang for danske myndigheter uavhengig av meldeplikten og uavhengig av i hvilke sektorer det danske selskapet har virksomhet i. Vilkåret er at aksjesalget kan utgjøre en trussel mot den nasjonale sikkerhet eller offentlige orden i Danmark. I tilfeller som potensielt kan reise slike spørsmål, vil det være mulig å sende en frivillig melding for å oppnå avklaring før transaksjonen gjennomføres.

Behandlingstid

Det er satt en frist på 60 virkedager for beslutningen om enten å gi tillatelse eller å forelegge investeringen til den danske erhvervsministeren. Det er grunn til å anta at få meldinger fra norske selskaper med norske eiere vil kreve fordypet undersøkelse, slik at de fleste saker vil avgjøres innenfor rammen på 60 virkedager. Det er imidlertid grunn til å merke seg at fristen på 60 virkedager kan utsettes til 90 virkedager hvis det er behov for nærmere undersøkelser.

I transaksjoner som utløser meldeplikt etter de nye danske reglene, er det derfor vesentlig å ta høyde for mulige forsinkelser i godkjennelsesprosessen.

Kontakt oss

Les også