Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringen foreslår generell avtalelisens for bruk av opphavsrettigheter

Regjeringen har foreslått å innføre en generell avtalelisens for bruk av opphavsrettigheter. Forslag til ny lov er sendt til Stortinget, som skal ha høring 29. april. 

Regjeringen har foreslått å innføre en generell avtalelisens for bruk av opphavsrettigheter. Forslag til ny lov er sendt til Stortinget, som skal ha høring 29. april. 

Mange i mediebransjen har meninger om dette lovforslaget. Hvis man vil bli hørt av lovgiverne, nærmer tidspunktet seg, sier advokat Andreas Bernt.

Forslaget er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Saksordfører er Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre. Det er planlagt høring 29. april 2015, og det kan søkes om å få delta. Søknadsfristen er satt til 22. april 2015 kl. 12.00, orienterer Bernt.

Regjeringen har foreslått at det innføres en ny «generell avtalelisens» i åndsverkloven.
Formålet med en slik avtalelisens er å muliggjøre klarering av opphavsrettigheter der hvor det vil være umulig eller upraktisk å innhente samtykke fra den enkelte opphavsmann. Da forslaget om generell avtalelisens ble sendt på høring fikk det både sterk støtte, men møtte også sterk motstand, hos høringsinstansene. Blant de som innga høringssvar var det skarp uenighet både om hensiktsmessigheten av og behovet for loven.

Om bruksområdet for denne nye klareringsordningen skriver departementet at «forutsetningen for anvendelse av bestemmelsen som nevnt er at individuell klarering er upraktisk eller umulig – det må altså foreligge et konkret behov for å anvende avtalelisens. Avtalelisens skal ikke kunne benyttes der forholdene ligger til rette for at klarering kan skje individuelt med rettighetshaverne eller deres organisasjoner.»

Søknad om høring
 (Skjemaet kan benyttes for å søke om deltakelse på høring i komiteen)

Les også