Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny standardkontrakt for havbruksnæringen

En milepæl: Vi gleder oss over å ha vært med på å bidra til det norske havbrukseventyrets nyeste kapittel! Haavind har vært med på å utvikle «Standardbetingelser for tilvirkningskjøp i havbruksnæringen 2023» (STH 23). Hvorfor bruke STH 23?

Dagskurs i standardbetingelser for tilvirkningskjøp i havbruksnæringen

Dette er en ny standardkontrakt spesialtilpasset havbruksnæringen og deres ulike investeringsprosjekter. Det er særlig fire gode grunner til å ta i bruk STH 23:

 • Forutsigbarhet: Fokus på å standardisere «alt» for å sikre en enhetlig kontraktspraksis over tid
 • Sikre fremdrift og gjennomførbarhet i prosjektene selv om det dukker opp overraskelser
 • Fokus på en balansert og klar risikofordeling
 • Standardkontrakten er fremforhandlet på vegne av en samlet bransje: For både kjøper og leverandør, for både små og store aktører

Det har vært både moro og utfordrende å få ta del i utviklingen av STH 23 på vegne av bransjen. Målsetningen med STH 23 og forhandlingene har vært å utvikle en gjennomregulert standardkontrakt som aktørene i havbruksnæringen vil ta i bruk. Jeg er sikker på at aktørene og næringen som helhet vil dra nytte av den langsiktige «standardiseringseffekten» som en slik enhetlig kontraktspraksis i bransjen medfører.

Haavind-partner Christopher L. Sveen, oppmann for forhandlingene

Den langsiktige fortjenesten av at en samlet bransje tar i bruk STH 23, er forutsigbarheten som en enhetlig kontraktspraksis bringer med seg. Dette vil blant annet gi grunnlag for å effektivisere kontraktshåndteringen i hele leverandørkjeden. Hvis bransjen benytter dette lojalt over tid, vil man blant annet kunne standardisere de administrative prosessene, både oppover og nedover, og man vil kunne inngå langsiktige avtaler/rammeavtaler med underleverandører uten risiko for at disse avviker eller spriker vesentlig fra egne kundeavtaler. Videre vil det muliggjøre standardiserte forsikringsprodukter som er tilpasset bransjens behov, enklere prosjektfinansiering mv.

Over tid medfører dette at transaksjonskostnadene går ned, partene får bedre forståelse for og kontroll på prosjektrisikoene, prosjektene blir riktigere priset og man øker sannsynligheten for gjennomføring med rett kvalitet og til riktig tid.

1. Bakgrunn

Arbeidet med STH 23 ble iverksatt fordi man så et behov for å standardisere og profesjonalisere leveranse- og innkjøpsprosesser i bransjen.

Det ble derfor høsten 2021 etablert et referanseutvalg bestående av tre representanter fra oppdrettere og tre representanter fra teknologi og service. Disse skulle vurdere målsetninger med et standardiseringsarbeid, vurdere hvilke områder/situasjoner som eventuelt skulle dekkes og prioriteres, utpeke forhandlingsdelegater fra både oppdrettere og leverandører,  og formulere et mandat til forhandlingsutvalget.

Kort tid senere ble det oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av tre representanter fra oppdrettsselskapene (kjøpersiden) og tre representanter fra teknologi- og serviceselskapene (leverandørsiden), samt en oppmann, for å fremforhandle en standardkontrakt for tilvirkningskjøp. Dette resulterte i STH 23, som nå er klar for bruk av aktørene i bransjen.

Advokatfirmaet Haavind, i regi av Sjømat Norge, vil holde heldagskurs i STH 23 flere steder i landet for å hjelpe bransjen med å komme raskt i gang med implementeringen av ny kontraktspraksis. Kursene settes opp i januar og februar 2024.

2. Sentralt om STH 23

Anvendelsesområdet 

Sjømat Norge fremholder at STH 23 anbefales for kontrakter hvor leverandøren står for prosjektering, innkjøp og utførelse av et produkt eller et system. Dette er leveranser hvor det jevnlig vil kunne være behov for å gjøre endringer i de opprinnelige kontraktsforpliktelsene underveis i prosjektgjennomføringen, enten for å tilpasse seg andre leveranser eller den teknologiske utviklingen, eller fordi behovet til kjøperen av andre grunner har endret seg. Den anbefalte bruken avgrenses mot de rene forsknings- og utviklingsprosjektene hvor ansvaret for resultatet ikke alltid er like lett å definere, samt standard- og hyllevarer.

STH 23 er tiltenkt brukt i leveranser til en rekke ulike investeringsprosjekter, og uavhengig av om det gjelder leveranser som inngår i et større system med andre leveranser eller om det er leveranser av mer selvstendig karakter. Det kan bl.a. gjelde leveranser til offshore-, fjord- og landbaserte oppdrettsanlegg, smoltanlegg, slakterier m.m.

Standardkontraktens struktur

Kontrakten og systemet vil umiddelbart kunne fremstå som unødvendig omfattende og komplisert for noen leveranser. Dette er imidlertid en ønsket struktur fra forhandlingsutvalget på vegne av bransjen, da det var enighet om at standardkontrakten skal kunne anvendes på et bredt spekter av leveranser og prosjekter. Den må da nødvendigvis ta utgangspunkt i de mer komplekse og dynamiske leveransene.

Som Sjømat Norge påpeker i sitt nyhetsbrev, vil likevel denne «kompleksiteten» på sikt avbøtes, og forenkling og effektivitet oppnås, ved at aktørene i bransjen benytter seg av samme kontraktsformat i de aller fleste leveranser og prosjekter. Over tid vil alle kunne forholde seg til det samme settet av «spilleregler», og de kan dermed også effektivt tilpasse sine organisasjoner, systemer og gjennomføringsmetoder til dette kontraktssystemet.

Standardkontraktens dynamiske element bygger på et grunnleggende system av materielle og prosessuelle forordninger som omtales som «endringsordresystemet». Dette  er velkjent fra en rekke andre standardkontrakter som er utviklet for andre næringer, slik som offshore-, bygg og anlegg- og energibransjen. Selv om man her har fremforhandlet et system tilpasset havbruksnæringen, så bygger den på en kjent struktur fra slike tilvirkningskontrakter, og da særlig Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15). Som i en rekke andre bransjestandarder, kanaliserer STH 23 alle situasjoner hvor det oppstår behov for endringer av de opprinnelige kontraktsforpliktelsene inn i endringsordresystemet. Sjømat Norge er oppmerksomme på at dette vil kunne fremstå som nytt for deler av havbruksnæringen, men samtidig har forhandlingsutvalget funnet det nødvendig for å effektivt håndtere dagens og morgendagens komplekse, og til dels langvarige, prosjekter.

Særlig fokus på

Sjømat Norge oppsummerer følgende temaer som særskilt viktige for forhandlingsutvalget gjennom hele prosessen:

 • «Standardiseringseffekten»:
  Profesjonalisering og effektivisering av alle ledd i prosjektet (fra kontraktsinngåelse til prosjektgjennomføring), samt langsiktige positive virkninger av standardisering av kontraktspraksis
 • Fremdrift og gjennomførbarhet:
  Fokus på kontraktsmekanismer som sikrer flyt og fremdrift i prosjektet, til tross for uenigheter underveis
 • Fremtidsrettet:
  Fokus på krav til miljø-, sosiale, og forretningsetiske forhold (ESG) i hele verdikjeden som sikrer en bærekraftig havbruksnæring over tid
 • Ansvars- og forsikringsregulering:
  Rimelig risikofordeling mellom kjøper og leverandør, som gir grunnlag for en totalt sett kostnadseffektiv forsikringsavlastning for begge parter
 • Likviditetsbelastning:
  Opprettholdelse av balanse mellom partene under prosjektgjennomføringen
 • «Intuitiv» ordlyd:
  Tydelig og veiledende ordlyd for brukerne
 • Preventive og lojale administrasjonskrav:
  Tydelige krav til hvordan partene skal forholde seg til hverandre for å bidra lojalt til at utfordringer og risiko kan fanges opp og håndteres effektivt, og med minst mulige tids- og kostnadskonsekvenser

Samtidig påpeker Sjømat Norge at STH 23 er generelt utformet, slik at partenes konkrete leveranseforpliktelser og andre prosjektspesifikke forhold må angis av partene i vedleggene i den enkelte kontrakt.

Hva er nytt?

Selv om STH 23 bygger på samme system og mekanismer som ligger til grunn for godt innarbeidede standardkontrakter fra andre næringer, er den modifisert betraktelig i tråd med forhandlingene og havbruksnæringens spesifikke behov.

Det er derfor inntatt flere nyvinninger i STH 23:

4. Veilednings- og hjelpedokumenter

Forhandlingsutvalget ønsket at det ble utarbeidet flere dokumenter og skjemaer for å veilede og hjelpe brukerne med den praktiske anvendelsen av STH 23, ettersom kontraktsmekanismene i STH 23 stiller høyere krav til oppfølging i prosjektgjennomføringen enn det bransjen tidligere har vært vant til. Disse er tilgjengelige på Sjømat Norges nettsider:

 • Veiledningsdokument for kontraktsvedleggene som skal sikre at partene er i best mulig stand til å adressere forventede og nødvendige forhold i kontrakten
 • Flytskjemaer som illustrerer og forklarer standardkontraktens sentrale kontraktsmekanismer og system
 • Maler og skjemaer til bruk i prosjektgjennomføringen i praksis

Disse dokumentene er utarbeidet av Advokatfirmaet Haavind på vegne av Sjømat Norge, og har dermed ikke vært en del av forhandlingene i forhandlingsutvalget.

5. Hva skjer nå? 

Utrulling av STH 23 – Kurs og Q&A


Advokatfirmaet Haavind vil sammen med Sjømat Norge holde heldagskurs i STH 23 i sentrale deler av landet for å hjelpe bransjen med å komme raskt i gang med implementeringen av ny kontraktspraksis. Kursene settes opp i januar og februar 2024 i sentrale områder for havbruksnæringen. Nærmere informasjon om tid, sted og påmelding publiseres på Sjømat Norges nettsider snart.

I samarbeid med Advokatfirmaet Haavind, oppretter Sjømat Norge også en Q&A-side, hvor generelle spørsmål om STH 23 vil kunne stilles og bli besvart.

Vi gleder oss til å bidra med implementeringen og til forståelsen av STH 23 i havbruksnæringen!

Om havbruk i Haavind:

Haavinds advokater har lang erfaring som rådgivere til havbruksselskaper og til leverandører i hele verdikjeden. Vi setter særlig pris på at vi i en årrekke har vært fast juridisk rådgiver for Sjømat Norge. De internasjonale ratingbyråene Chambers og Legal 500 rangerer Haavinds havbruksteam på høyeste nivå (Tier 1/Band 1). Flere av våre advokater har lang erfaring fra utvikling av regelverk mv. i Nærings- og fiskeridepartementet, og vi legger stor vekt på å være i forkant ved regelverksutvikling som får betydning for næringen.

Om Haavind og bidrag til industriutvikling

Haavind har gjennom lang tid engasjert seg i utviklingen og profesjonaliseringen av bransjene vi fokuserer på. Dette engasjementet forvalter vi i stor grad gjennom samarbeid med bransjeorganisasjoner og sammenslutninger slik som Sjømat Norge, Fornybar Norge og Norsk Industri. Som del av dette har Haavind vært sentrale i utviklingen og forvaltningen av offshorekontraktene helt fra disse ble etablert og gjennom 2015-revisjonene. Haavind er også Norsk Industris og Norges representant i de juridiske arbeidsgruppene i Orgalim og Skanmek som utarbeider, forvalter og vedlikeholder de ulike leveransebetingelsene disse sammenslutningene gir ut, inkludert NL-, NLM-, Orgalim S- og Orgalim SI-betingelsene. Denne tradisjonen videreføres nå i havbruksnæringen gjennom vårt bidrag til STH 23.

Les også