Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny revisjon av offshore standardkontrakt – NTK 15 MOD

Norsk totalkontrakt 2015 modul og modifikasjon – NTK 15 MOD ble i sommer utgitt i to reviderte versjoner. Standardiseringen av mange viktige reguleringer i kontraktene har blitt redusert sammenlignet med forutgående standarder. 

Norsk totalkontrakt 2015 modul og modifikasjon – NTK 15 MOD ble i sommer utgitt i to reviderte versjoner. Standardiseringen av mange viktige reguleringer i kontraktene har blitt redusert sammenlignet med forutgående standarder. 

I en internasjonal sammenheng er den norske kontinentalsokkelen preget av en unik og utstrakt bruk av standardkontrakter, som er utviklet og forhandlet I samarbeid mellom industriens største operatør- og leverandørinteresser siden 1980-tallet. De store norske operatørene Statoil (og tidligere Hydro og Saga) har vært forpliktet til å benytte disse standardene for sine kontrakter.

Norsk totalkontrakt 2015 modul og modifikasjon – NTK 15 MOD ble i sommer utgitt i to reviderte versjoner som tar sikte på kontrakter hvor en ny modul utgjør en del av leveransen;

  • en for modifikasjoner med samlet levering av hele kontraktsgjenstanden, og
  • en for modifikasjoner med separat levering av modul, prefabrikkerte materialer og offshore modifikasjonsarbeid

De to versjonene og endringene i disse er i hovedsak sammenfallende, de vesentligste forskjellene er reglene om levering og garantiperiode. En tredje versjon av NTK 15 MOD er forventet snarlig, som vil inneholde mindre endringer myntet på tradisjonelle modifikasjonskontrakter uten levering av en ny modul.

Standardiseringen av mange viktige reguleringer i kontraktene har blitt redusert sammenlignet med forutgående standarder. Mange vilkår som tidligere ble fastlagt I kontrakten har nå blitt utelatt, og vil måtte forhandles om mellom partene ved hver enkelt avtaleinngåelse.  De nye revisjonene viser at de norske selskapene ikke lenger er forpliktet til å benytte de nye standardkontraktene samtidig som operatørgruppen har blitt vesentlig utvidet.

NTK 15 MOD er den første kontrakten som har blitt revidert under det nye forhandlingsmandatet, men nye versjoner av Norsk totalkontrakt (NTK 07) og Norsk fabrikasjonskontrakt (NF 07) er ventet å følge NTK 15 MOD, og diskusjoner om lignende temaer må forventes her. Også av denne grunn er det interessant å merke seg hovedendringene i NTK 15 MOD.

 HOVEDENDRINGENE FRA FORUTGÅENDE STANDARDER

Endringssystemet
Enkelte varslingsfrister (inkludert Endringsordrekrav) for Leverandøren er endret fra “uten ugrunnet opphold” til en absolutt frist på “21 dager” fra en fristutløsende omstendighet. Overholdelse av disse fristene krever et solid back to back-system for kontrakter om Underleveranser for å best mulig unngå rettighetstap på områder hvor Underleverandører er involvert. I motsetning til den forutgående standarden, gir NTK 15 MOD Leverandøren en plikt til å starte arbeidet umiddelbart etter mottak av skriftlige instrukser fra Selskapet, uten hensyn til partenes vurdering av om instruksen utgjør en endring og instruksens eventuelle virkninger.

Regelen er fulgt opp av en ny frist på 21 dager etter mottak av et Endringsordrekrav for Selskapet til å utstede enten en Endringsordre eller en Omtvistet Endringsordre. Dersom Selskapet ikke gjør dette innen fristen, angir kontrakten at en Omtvistet Endringsordre skal anses utstedt, hvilket gir Leverandøren særskilte rettigheter under kontrakten som eksempelvis rett til midlertidig vederlag og ekspertavgjørelse av Endringsordrekravet. Endringen er ment å kompensere for den strenge forpliktelsen til umiddelbart å iverksette instrukser fra Selskapet, og til å bidra til identifikasjon og potensiell løsning av konflikter på et tidlig stadium.

Mindre standardisering i dagmulktsbestemmelsene
Den konkrete størrelsen på dagbøter er utelatt fra kontrakten, i likhet med den totale begrensningen for dagmulktsansvar. Dette må nå fastsettes i hver enkelt kontrakt.

Mindre standardisering av ansvarsbegrensninger
I likhet med situasjonen for dagmulkt, er den totale ansvarsbegrensningen og begrensningen av Leverandørens ansvar for ulykker og hendelser ikke utfylt i kontrakten, slik at disse bestemmelsene vil også bli gjenstand for individuelle forhandlinger.

Ansvar for Selskapets rammeavtaler
Endringer har videre blitt gjort når det gjelder Underleveranser ved bruk av selskapsbestemte rammeavtaler som Leverandøren er forpliktet til å bruke, hvor noe ansvar er flyttet fra Selskapet til Leverandøren. Teksten fremstår også som klarere sammenlignet med teksten inntatt i den forutgående revisjonen, som ble oppfattet som noe uklar.

Utelatelse av parametere for fastsettelse av målsum og fast pris
Artikkel 21 i NTK 07 MOD, som angir parametere for etablering og avregning av målsum og fast pris, er strøket i NTK 15 MOD. Dette betyr at også dette punkt vil være gjenstand for individuelle forhandlinger mellom partene i hver enkelt kontrakt.

Tvisteløsning
Artikkel 37 vedrørende tvisteløsning har blitt endret slik at det tidligere obligatoriske oppmannssystemet for å identifisere og potensielt løse tvister i prosjektet har blitt erstattet av et system med Prosjektintegrert megling som partene står fritt til å benytte. Det er positive erfaringer med dette systemet fra enkelte norske standardkontrakter på land.

AVSLUTNING

I likhet med vår praksis for andre offshore standardkontrakter, er Haavind tilgjengelig til å holde bedriftsinterne kurs for aktører som er interesserte i å øke sin kompetanse rundt NTK 15 MOD.

Les også