Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny revisjon av offshore standardkontrakt – NTK 15 og NTK 15 MOD

Norsk Total Kontrakt (NTK) er nå oppdatert i en ny 2015-versjon, i tråd med revisjonen av NTK 15 Mod signert i juni 2015. Utviklingen åpner for individuelle forhandlinger av flere viktige reguleringer i kontrakten da nivået for standardisering er redusert. Kontraktens frister er i stor grad endret til 21 dager, i stedet for de tidligere «uten ugrunnet opphold»-fristene.

Norsk Total Kontrakt (NTK) er nå oppdatert i en ny 2015-versjon, i tråd med revisjonen av NTK 15 Mod signert i juni 2015. Utviklingen åpner for individuelle forhandlinger av flere viktige reguleringer i kontrakten da nivået for standardisering er redusert. Kontraktens frister er i stor grad endret til 21 dager, i stedet for de tidligere «uten ugrunnet opphold»-fristene.

Norsk Total Kontrakt revidert i 2015-versjon ble signert 20. oktober 2015. En tredje versjon av NTK 15 Mod, ment for tradisjonelle modifikasjonskontrakter uten levering av ny modul, ble signert samtidig. Denne følger opp de to andre versjonene av NTK 15 Mod signert i juni 2015, som begge er ment for kontrakter hvor ny modul er inkludert som del av leveransen.

Den nye NTK 15 og NTK 15 Mod for tradisjonelle modifikasjonskontrakter er i stor grad oppdatert i tråd med de to versjonene av NTK 15 Mod som ble signert i sommer. Denne siste utviklingen i kontraktrevisjonene tilsier at oppdateringene gjort i juni er representative for en ny industristandard for norske offshore kontrakter.

Hovedendringene fra tidligere standarder er at forpliktelsen til å benytte standardkontraktene er fjernet, da gruppen av operatører er utvidet til også å omfatte flere andre operatører, og at graden av standardisering av viktige reguleringer i kontraktene er redusert sammenlignet med forutgående standarder. Mange vilkår som tidligere ble fastlagt i kontrakten har nå blitt utelatt, og vil måtte forhandles mellom partene ved hver enkelt avtaleinngåelse.

I internasjonal sammenheng er den norske kontinentalsokkelen preget av en unik og utstrakt bruk av standardkontrakter, utviklet og forhandlet i samarbeid mellom industriens største operatør- og leverandørinteresser siden 1980-tallet. De store norske operatørene Statoil (og tidligere Hydro og Saga) har vært forpliktet til å benytte disse standardene for sine kontrakter.

Den siste kontrakten som forventes revidert i de pågående rundene av revisjoner er Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF 07). Basert på innholdet i revisjonene gjort hittil, er det forventet at det vil bli foretatt lignende endringer og oppdateringer i NF 07. Det er interessant for aktører i offshoreindustrien å merke seg de viktigste endringene i NTK 15 og NTK 15 Mod, da dette vil bli den nye industrielle standarden for totalkontraktene på norsk sokkel, og trolig også for fabrikasjonskontrakter.

De to versjonene av NTK 15 og NTK 15 Mod og endringene i disse er i hovedsak sammenfallende. For enkelthets skyld vises det kun til NTK 15 i det følgende, men de nevnte oppdateringene gjelder for begge kontraktene.

Hovedendringene fra Forutgående Standarder
Endringssystemet
Enkelte varslingsfrister (inkludert «Endringsordrekrav») for leverandøren er endret fra “uten ugrunnet opphold” til en absolutt frist på “21 dager” fra en fristutløsende omstendighet. Overholdelse av disse fristene krever et solid back to back-system for kontrakter om underleveranser for best mulig å unngå rettighetstap på områder hvor underleverandører er involvert.

I motsetning til den forutgående standarden, gir NTK 15 leverandøren en plikt til å starte arbeidet umiddelbart etter mottak av skriftlige instrukser fra selskapet, uten hensyn til partenes vurdering av om instruksen utgjør en endring og instruksens eventuelle virkninger.

Regelen er fulgt opp av en ny frist på 21 dager etter mottak av et Endringsordrekrav for selskapet til å utstede enten en endringsordre eller en omtvistet endringsordre. Dersom selskapet ikke gjør dette innen fristen, angir kontrakten at en omtvistet endringsordre skal anses utstedt, hvilket gir leverandøren særskilte rettigheter under kontrakten som eksempelvis rett til midlertidig vederlag og ekspertavgjørelse av Endringsordrekravet. Endringen er ment å kompensere for den strenge forpliktelsen til umiddelbart å iverksette instrukser fra selskapet, og til å bidra til identifikasjon og potensiell løsning av konflikter på et tidlig stadium.

Mindre standardisering i dagmulktsbestemmelsene
Den konkrete størrelsen på dagbøter er utelatt fra kontrakten, i likhet med den totale begrensningen for dagmulktsansvar. Dette må nå fastsettes i hver enkelt kontrakt.
Mindre standardisering av ansvarsbegrensninger
I likhet med situasjonen for dagmulkt, er den totale ansvarsbegrensningen og begrensningen av leverandørens ansvar for ulykker og hendelser ikke utfylt i kontrakten, slik at disse bestemmelsene vil også bli gjenstand for individuelle forhandlinger.

Ansvar for selskapets rammeavtaler
Endringer har videre blitt gjort når det gjelder Underleveranser ved bruk av selskapsbestemte rammeavtaler som leverandøren er forpliktet til å bruke, hvor noe ansvar er flyttet fra selskapet til leverandøren. Teksten fremstår også som klarere sammenlignet med den forutgående revisjonen, som ble oppfattet som noe uklar.

Utelatelse av parametere for fastsettelse av målsum og fast pris
Artikkel 21 i NTK 07, som angir parametere for etablering og avregning av målsum og fast pris, er strøket i NTK 15. Dette betyr at også dette punkt vil være gjenstand for individuelle forhandlinger mellom partene i hver enkelt kontrakt.

Tvisteløsning
Artikkel 37 vedrørende tvisteløsning har blitt endret slik at det tidligere obligatoriske oppmannssystemet for å identifisere og potensielt løse tvister i prosjektet har blitt erstattet av et system med prosjektintegrert megling som partene står fritt til å benytte. Det er positive erfaringer med dette systemet fra enkelte norske standardkontrakter på land.

Avslutning
I likhet med vår praksis for andre offshore standardkontrakter, er Haavind tilgjengelig til å holde bedriftsinterne kurs for aktører som er interesserte i å øke sin kompetanse rundt NTK 15 og NTK 15 Mod.

Les også