Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak

Den 25. mai 2023 fastsatte Arbeids- og inkluderingsdepartementet en endringsforskrift, som oppretter en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med virkning fra 1. januar 2024.

Reglene for innleie av arbeidskraft skiller mellom innleie fra såkalte produksjonsbedrifter og bemanningsforetak. Det er en vid adgang til å leie inn arbeidstakere fra såkalte produksjonsbedrifter, mens innleie fra bemanningsforetak kun er tillatt på visse grunnlag. Den 1. april i år ble adgangen til innleie fra bemanningsforetak betydelig innstrammet. Vi har omtalt innstrammingen i tidligere, og godkjenningsordningen som nå er vedtatt kan ses som en fortsettelse av dette.

Godkjenningsordningen innebærer at innleie fra bemanningsforetak kun er tillatt fra virksomheter som er godkjent av Arbeidstilsynet, og det innføres nye krav som virksomheten må oppfylle for å bli godkjent. Arbeidstilsynet gis også myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på reglene.

Regjeringen har varslet målrettet tilsyn med bemanningsbransjen i 2023. Arbeidstilsynet vil særlig prioritere tilsyn med at virksomheten etterlever vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak. I tillegg til overtredelsesgebyr, kan brudd på reglene knyttet til godkjenningsordningen medføre bøter, og kan gi den innleide rett til fast ansettelse hos innleier og krav på erstatning.

I denne nyheten omtaler vi de viktigste reglene i den nye godkjenningsordningen.

Vilkår for godkjenning

De nye reglene viderefører de samme, formelle kravene som gjelder for bemanningsforetak i dag. I tillegg pålegges bemanningsforetaket å dokumentere at flere av arbeidsmiljølovens krav etterleves av virksomheten, nærmere bestemt krav om vernetjeneste og skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten. Videre må bemanningsforetaket dokumentere rutiner som skal sikre at reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår oppfylles, og at det finnes en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Bemanningsforetak må i dag dokumentere at pålagte registreringsplikter i flere offentlige registre er oppfylt. Dette utvides nå til også å gjelde foretaksregisteret, og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Til sist må virksomheten oppfylle opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 7-6, som gjelder visse oppdrag til utenlandske oppdragstakere.

Ulike melde- og dokumentasjonsplikter

Etter dagens regler har bemanningsforetak en årlig meldeplikt til Arbeidstilsynet, hvor det skal gis visse opplysninger om foretakets organisering mv.

Etter de nye reglene, må godkjente bemanningsforetak årlig sende melding til Arbeidstilsynet, som bekrefter at vilkårene for godkjenning fortsatt er oppfylt. Hvert tredje år må godkjente bemanningsforetak i stedet sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet som viser at vilkårene er oppfylt.

Dersom det gjøres endringer i virksomheten av betydning for oppfyllelse av vilkårene for godkjenning, må virksomheten melde endringen til Arbeidstilsynet, sammen med dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt. Det fremstår noe uklart hvor store endringer som må til for å utløse meldeplikten.

Kan gi gebyr og bøter

Arbeidstilsynet skal føre et offentlig tilgjengelig register over bemanningsforetak, hvor virksomheten vil stå oppført med status som enten «godkjent», «søknad under behandling» eller «ikke godkjent».

Arbeidstilsynet kan tilbakekalle bemanningsforetakets godkjenning dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt, og skal føre dette opp i bemanningsforetaksregisteret.  Arbeidstilsynet kan ellers gi pålegg og treffe enkeltvedtak som er nødvendig for å gjennomføre forskriftens bestemmelser.

Ved brudd på reglene, for eksempel ved innleie fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, kan Arbeidstilsynet gi overtredelsesgebyr på opptil 15 G. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av reglene kan også straffes med bøter. Disse reaksjonsmulighetene gjelder overfor både utleier og innleier. 

Dersom en virksomhet leier inn en arbeidstaker fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, kan den innleide arbeidstakeren kreve fast ansettelse hos innleier. Den innleide kan også kreve erstatning fra innleier.  

Mange virksomheter gjør feil

En del virksomheter som det er naturlig å karakterisere som produksjonsbedrifter, vil etter innleiereglene likevel anses som bemanningsforetak. Vi ser i praksis at det er spesielt mange bedrifter som feilaktig vurderes til å være produksjonsbedrifter, ut fra en vurdering av hvilke varer eller tjenester virksomheten hovedsakelig leverer. I relasjon til innleiereglene er det imidlertid bedriftens utleievirksomhet som er utgangspunktet for vurderingen. Selv i tilfeller hvor utleien kun gjelder én enkelt ansatt, kan virksomheten etter en konkret vurdering anses som et bemanningsforetak med hensyn til denne enkelte ansatte. Virksomheten vil dermed omfattes av godkjenningsordningen som er gjennomgått ovenfor.

Ikrafttredelse og overgangsordning

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2024. Fra denne datoen til 31. mars 2024 er det likevel tillatt med innleie fra virksomheter som har søkt om godkjennelse, selv om søknaden ennå ikke er godkjent.

Les også