Nye regler for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april 2023

Fra 1. april 2023 gjelder det nye og strengere regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Ikrafttredelsen av de nye reglene innebærer blant annet at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter oppheves, og erstattes av et begrenset unntak for innleie av arbeidstakere med «spesialkompetanse». I Oslo-regionen innføres det i tillegg forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen.

Innstramningene vil kunne få store og vidtrekkende konsekvenser for virksomheter. Det er også verdt å merke seg at uttrykket «bemanningsforetak» er vidt og i praksis omfatter et hvert foretak som har innrettet deler av virksomheten sin på å leie ut arbeidstakere.

Vi omtaler de viktigste endringene i de nye reglene.

Er reglene i samsvar med EØS-avtalen?

Haavind har bistått to kunder med å sende inn en klage til ESA, basert på at reglene bryter med Norges EØS-rettslige forpliktelser etter blant annet vikarbyrådirektivet. ESA har også åpnet sak mot Norge, men en slik prosess tar tid, og berører ikke ikrafttredelsen av reglene.

Ikke lenger mulig å leie inn til arbeid av midlertidig karakter. Hvilke unntak gjelder?

Innleie fra bemanningsforetak er i dag etter arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd. Ett av de viktigste alternativene er her adgangen til å leie inn til arbeid «av midlertidig karakter». Når dette alternativet nå fjernes, er det i hovedsak kun ved vikariater det fortsatt vil være mulig å leie inn arbeidskraft. Virksomheters mulighet for å benytte innleie til å håndtere for eksempel arbeidstopper og sesongarbeid blir dermed svært begrenset.

Det forskriftsfestes en begrenset unntaksadgang for innleie av «arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt». Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Unntaksregelen er ment å være snever, og formålet er å tilfredsstille et midlertidig og avgrenset behov for kunnskap og kompetanse hos innleier, og som innleier ikke selv besitter. Det er noe uklart hvilke tilfeller dette vil omfatte og hvor terskelen for hva som er «spesialkompetanse» vil bli satt.

De nye reglene innebærer at reglene i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd blir viktigere. Etter disse reglene gis det mulighet for tidsbegrenset innleie etter avtale mellom virksomheten og tillitsvalgte,  uavhengig av om det foreligger grunnlag for innleie etter § 14-9 andre ledd. Dette gjelder for virksomheter som er bundet av  tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og hvor tillitsvalgte til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. I praksis innebærer det at virksomheten må være bundet av en av de større tariffavtalene.

Forbud mot innleie i byggebransjen

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er fra 1. april 2023 ikke tillatt, i henhold til forskrift. Forbudet er blant annet begrunnet i å motvirke misbruk av innleie i byggebransjen. For mange bedrifter vil dette innebære at det må gjøres store endringer i bemanningsplaner og metoder. For en næring som er så prosjektbasert, og som preges av et uforutsigbart arbeidskraftsbehov, kan dette bli krevende å håndtere.

Rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år

Etter dagens regler har en innleid arbeidstaker rett til fast ansettelse hos innleier etter tre eller fire år sammenhengende innleie, avhengig av innleiegrunnlaget. Fra og med 1. april utvides retten til å gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag. Retten omfatter dermed også innleie som har grunnlag i avtale med de tillitsvalgte. Etter dagens regler gir ikke slik innleie rett til fast ansettelse hos innleier.

Strengere håndheving av innleiereglene

Arbeidstilsynet har siden 2020 hatt påleggskompetanse ved brudd på innleiereglene. Tilsynet kan blant annet gi pålegg om at den ulovlige innleien må opphøre, og kan ilegge innleier tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer. Påleggeskompetansen vil nå omfatte brudd på det nye forbudet mot innleie i byggebransjen, samt unntakene som gis i forskrift. Regjeringen har understreket at skjerping av innleiepraksis skal være et prioritert område fremover, slik at det grunn til å tro at Arbeidstilsynet vil følge opp reglene tettere.

Det er også verdt å merke seg at regler om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ble gjeninnført 1. juli 2022. En fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak kan dermed reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie.

Godkjenning av bemanningsforetak

Fra 1. april 2023 foreligger det også lovhjemmel til å forskriftsfeste en godkjenningsordning for bemanningsforetak. I dag gjelder det kun en registreringsplikt. I denne forbindelse er det verdt å merke seg at begrepet «bemanningsforetak» i praksis omfatter et hvert foretak som har innrettet deler av virksomheten sin på å leie ut arbeidstakere.

Det er enda ikke kjent når ordningen vil etableres eller hvilke konkrete plikter den vil innføre. Ifølge lovforslaget skal ordningen være en inspirasjon fra godkjenningsordningen som gjelder for renhold og bilpleie. Arbeidstilsynet gis i arbeidsmarkedsloven § 27 andre ledd hjemmel til å gi pålegg og treffe enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av godkjenningsordningen. I tillegg utvides kompetansen tilsynet har i dag, til og også omfatte tilsyn med og sanksjoner mot brudd på plikten for bemanningsforetak til være godkjent.

Ikrafttredelse

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

For mange avtaler vil dermed de nye reglene først få virkning fra 1. juli 2023.  

Les også