Click continue to switch to the English version of our webpage.

Norge har eksklusive rettigheter til kontinentalsokkelen utenfor Svalbard

I en dom avsagt 20. mars 2023 slår Norges Høyesterett fast at den norske kontinentalsokkelen utenfor Svalbard ikke er innenfor geografisk område utenfor Svalbardtraktaten. Det betyr at Norge har suverene rettigheter på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard.

Saken gjaldt et latvisk fiskeselskap som ikke fikk fiske snøkrabbe på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard. Kun norske statsborgere og fartøy er tillatt i henhold til norske regler.

I Svalbardtraktaten er Norges fulle og absolutte suverenitet anerkjent av avtalepartene, forutsatt at Norge respekterer de rettigheter som følger av traktatens bestemmelser. En av disse rettighetene er fastsatt i traktatens artikkel 2 som bestemmer «Ships and nationals of all the High Contracting Parties shall enjoy equally the rights of fishing and hunting in the territories specified in Article 1 and in their territorial waters». Svalbardtraktatens virkeområde strekker seg til det ‛territorial waters’ på Svalbard. Hovedspørsmålet i Høyesterettssaken var om det territoriale farvannet som faller inn under traktatens virkeområde også omfattet kontinentalsokkelen utenfor Svalbard. Høyesterett fant at formuleringen det ‛territorial waters’ kun omfatter det begrensede sjøbeltet utenfor kysten og ikke kontinentalsokkelen.

Svalbardtraktaten ble undertegnet i 1920. Begrepet ‛kontinentalsokkel’ var ikke et begrep i 1920 og ble dermed ikke nevnt i traktaten. Reguleringen av de økonomiske rettighetene til en stats kontinentalsokkel ble utviklet senere, med FNs havrettskonvensjon av 1982 som en viktig regulering i dag. Det geografiske omfanget av Svalbardtraktaten har vært mye diskutert, og mange stater hevder at formålet med traktaten er lik tilgang til alle naturressursene på Svalbard og at traktaten derfor også omfatter kontinentalsokkelen utenfor Svalbard.

Dommen innebærer at potensiell olje- og gassleting, offshore vindproduksjon eller dyphavsgruvedrift vil være underlagt norsk suverenitet. Det motsatte resultatet ville gitt partene i traktaten lik rett til slike ressurser.

Haavind er det eneste advokatfirmaet med fast kontor på Svalbard og gir jevnlig råd til klienter om aktiviteter på Svalbard.

Les også