Click continue to switch to the English version of our webpage.

Koronaviruset: Statlig lånegaranti på 50 milliarder til SMB-markedet

Regjeringen lanserte 15. mars 2020 forslag til en krisepakke til norsk næringsliv i form av en statlig lånegaranti til SMB-markedet på opp til NOK 50 milliarder, samt gjenopprettelsen av Statens Obligasjonsfond rettet mot store bedrifter i obligasjonsmarkedet med en ramme på opp til NOK 50 milliarder.

Regjeringen lanserte 15. mars 2020 forslag til en krisepakke til norsk næringsliv i form av en statlig lånegaranti til SMB-markedet på opp til NOK 50 milliarder, samt gjenopprettelsen av Statens Obligasjonsfond rettet mot store bedrifter i obligasjonsmarkedet med en ramme på opp til NOK 50 milliarder.

I forlengelsen av dette har Stortinget vedtatt en egen Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter som regulerer hovedvilkårene for ordningen, samt en forskrift med detaljert regulering av vilkårene. Den 2. april 2020 ble ordningen også utvidet til å gjelde større bedrifter. Ordningen er godkjent av ESA og allerede i bruk.

Kort oppsummert

 • Lån fra banken på opp til NOK 50 millioner per bedrift i SMB-segmentet, og opp til NOK 150 millioner for større bedrifter.
 • Beløpet beregnes som maksimalt 2 ganger lønnskost for 2019 eller 25% av balansen for 2019.
 • Lånet gis på vanlige markedsvilkår hva gjelder rente, margin, gebyrer, sikkerheter, pant etc.
 • Maksimal løpetid er 3 år, men trolig kortere med mulighet for forlengelse.
 • Lån gis kun til bedrifter som har en akutt likviditetsmangel grunnet Covid-19 og som banken mener er levedyktige under normale markedsforhold.
 • Staten garanterer for 90% av lånet til banken.

Nedenfor går vi igjennom ordningen i større detalj og forsøker å knytte noen praktiske kommentarer til de enkelte punktene.

For å sikre at ordningen når frem til de bedriftene den er ment å støtte opp om er det satt opp en rekke vilkår som må være oppfylt for at bedriften skal kunne få statsgaranterte lån. Vilkårene omfatter både forhold på bedriftens side, men også rammer for bankens praksis.

Vilkår knyttet til bedriften

 • Bedriften må på konsolidert basis falle inn under SMB-definisjonen (NOK 9,8511 per EUR):
  • «virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn EUR 50 mill., eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn EUR 43 mill.»
 • For virksomheter som på konsolidert basis har flere ansatte, høyere omsetning eller større samlet balanse enn SMB-definisjonen ovenfor, såkalte «større bedrifter», gjelder enkelte særregler.
 • Ordningen er forbeholdt lån til bedrifter som har virksomhet i Norge, dvs. registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke et krav at bedriften må være norsk, men at det konsoliderte konsernet ikke overstiger terskelverdiene ovenfor.
 • Bedriften må som følge av Covid-19-utbruddet stå overfor en akutt likviditetsmangel som betyr at banken må finne det sannsynlig at:
  • bedriften ellers ikke hadde hatt tilgang til lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og
  • hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.
 • Kun lån til levedyktige bedrifter. Det er et vilkår at banken må forvente at bedriften vil være lønnsom under mer normale markedsforhold etter krisen, og om det generelt kan sannsynliggjøres at bedriften ville vært lønnsom hvis Covid-19-krisen ikke hadde inntruffet. Dersom banken yter lån til bedriften skal vilkåret anses å være oppfylt.
 • Dersom bedriften var i økonomiske vanskeligheter i forkant av Covid-19-utbruddet, eller den fikk avslag på lånesøknad den siste tiden før krisen inntraff, antas det at vilkåret normalt ikke vil være oppfylt.
 • SMB-bedrifter stiftet tidligere enn 2017 kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter pr 31. desember 2019, dvs. for et AS at mer enn halve aksjekapitalen var bortfalt på grunn av akkumulerte tap, og for et ANS/DA/KS at mer enn halvparten av den bokførte kapitalen var bortfalt som følge av akkumulerte tap. For selskaper stiftet for mindre enn 3 år siden gjelder ikke disse vilkårene.
 • For større bedrifter er det i tillegg til vilkårene om økonomiske vanskeligheter for SMB-bedrifter vilkår at bedriften i begge de to foregående årene må ha hatt en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1, for at bedriften skal regnes å ha vært i økonomiske vanskeligheter.

Rammer for lånet

 • Maks NOK 50 millioner i garanterte lån per bedrift på konsolidert nivå for SMB-bedrifter, og NOK 150 millioner for større bedrifter.
 • Max lånebeløp = 2x bedriftens lønnskostnader i 2019 (inkl. sosiale avgifter of kostnader til innleid personell) eller 25 pst. av bedriftens omsetning i 2019. For bedrifter etablert i 2019 gjelder anslåtte lønnskostnader de to første årene.
  • Sosiale avgifter = arbeidsgiveravgift, innbetaling i pensjonsordning og lignende for de ansatte i bedriften.
  • Kostnader til innleid personell = lønnskostnader og sosiale avgifter relatert til eventuelt innleid eller engasjert personell.
  • 2018 regnskapene kan benyttes dersom ikke 2019 regnskapene er godkjent på søknadstidspunktet.
 • I særlig begrunnede tilfeller kan lånebeløpet økes for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 månedene (12 måneder for større bedrifter), og bedriften må da utarbeide en plan som tallfester dens likviditetsbehov for drift og investeringer.
 • Lånet kan gis i form av et nedbetalingslån, en kassakreditt eller an annen form for kreditt. Nedbetalingslån under ordningen kan gis med avdragsfrihet i opptil 12 måneder.
 • Løpetid ikke over 3 år, men departementet ser for seg kortere løpetider, f.eks. 6 måneder med mulighet for forlengelse.
 • Gjelder lån innvilget av banken etter lovens ikrafttredelse og frem til og med 31. mai 2020, men kan i forskrift forlenges. At lånet må være innvilget innebærer at lånet må være ferdig kredittbehandlet i banken og avtale signert, men ikke nødvendigvis at utbetaling har skjedd.
 • Lånet bør i utgangspunktet være sikret i henhold til bankens ordinære kredittpraksis. Det legges opp til at lånene skal sikres på ordinær måte med pant, garantier, kausjon etc. Kun der hvor banken hadde gitt et usikret lån før krisen skal det gis usikrede lån nå.
 • Formålet med lånet kan bare være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld. For investeringer skal banken innhente informasjon om at lånet er nødvendig for å sikre videre drift.
 • Lånet skal ikke benyttes til førtidig innfrielse av eksisterende gjeld hos banken eller i annen bank, eller at det på annen måte bidrar til å avvikle eksisterende lån og overføre kredittrisiko til staten. (Betjening av eksisterende gjeld er tillatt.) Låntaker skal bekrefte dette til banken.
 • Lånet er ikke forenlig med utbyttebetalinger og annen utdeling av bedriftens midler. Det legges til grunn at bedriften nøye vil vurdere hvordan eventuelt overskudd bør disponeres inntil garanterte lån er innfridd. Foreløpig er det ikke satt opp noen slike begrensninger, men forarbeidene er tydelige på intensjonen.

Øvrige vilkår

 • Samme kommersielle betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon. Det er lagt opp til at bedriftene skal betale vanlig markedspris for lånene. Hva markedspris er vil avhenge av sikkerheter, beløp, løpetid, bank etc.
 • Banken skal kreve inn garantiprovisjon til Staten på mellom 25 og 100 basispunkter avhengig av løpetid og størrelse på bedriften.
 • Bankene skal selv betale en garantiavgift til Staten på 0,1 prosent av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen.

Administrasjon

 • Tapsfordeling pro-rata 90/10 mellom Staten og banken (fra første krone) for tap av hovedstol og renter og tap knyttet til omkostninger. Provenyet fra realisasjon av eventuelle sikkerheter skal fordeles pro rata mellom Staten og banken, og premisset for garantien er at banken tar de siste 10% av tapet (pga. statsstøttereglene).
 • Staten stiller lånegarantier på til sammen opp til NOK 50 milliarder.
 • Garantirammen fordeles mellom bankene basert på deres andel av SMB-markedet.
 • Alle finansforetak med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet i Norge kan delta (også filialer av utenlandske finansforetak).
 • Ordningen styres av bankene selv – ingen søknad nødvendig.
 • Bankene har plikt til ukentlig å rapportere inn innvilgede lån til GIEK som administrerer ordningen på vegne av Staten.
 • Ved krav under garantien må banken dokumentere at vilkårene var oppfylt på lånetidspunktet.
 • Garantiordningen er et tiltak som skal bøte på konsekvensene av Covid-19-utbruddet. Ordningen bør avvikles så snart garantiansvaret under loven er bortfalt,

Kontakt oss

Les også