Click continue to switch to the English version of our webpage.

Konkurs hos entreprenør – grep og handlingsalternativer

Bygge- og anlegg fortsetter å prege konkursstatistikken og det forventes å komme flere større konkurser og rekonstruksjoner innen sektoren i 2024. De nåværende utfordringene i bygge- og anleggsbransjen, med prisøkning på byggevarer og tjenester og renteøkninger som påvirker etterspørselen av nye prosjekter, gjør det utfordrende å opprettholde normal virksomhet hos små og store entreprenører. Konkursrisikoen er en reell bekymring som kan få betydelige konsekvenser for flere aktører i bransjen. Nedenfor gir vi noen tips til hvilke vurderinger og grep kontraktsparter kan ta for å begrense de negative konsekvensene.

Normalt vil en konkurs innebære stans og avvikling av entreprenørens virksomhet. Boet kan imidlertid velge å drive virksomheten videre i en periode for å fullføre kontrakter, alternativt holde hjulene i gang for å legge til rette for en overdragelse av selskapets virksomhet til tredjemann. Boets primære oppgave vil være å gjennomføre en realisasjon på den mest fordelaktige måten for kreditorene. En videreføring av virksomheten vil imidlertid være avhengig av at boet har tilstrekkelig midler til å dekke kostnadene forbundet med dette eller at eventuelle panthavere eller andre kreditorer med interesse er villige til å stille tilfredsstillende garantier – hvilket de sjeldent vil gjøre

For kontraktspartene er det flere grep som bør vurderes allerede før en konkurs. Når konkurs først er et faktum vil de rette grepene kunne begrense tapet.

Entreprenørens eiendeler ved konkurs

Ved konkursåpning blir entreprenørens eiendeler blir beslaglagt av boet, men det kan komplekse entrepriseforhold med flere parter, bli spørsmål om eierskap til utført arbeid og varer på byggeplassen oppstå.

For materialer og varer som ikke er overlevert eller betalt for av entreprenøren, vil leverandørene kunne utøve stansingsrett og hindre overlevering inntil betaling eller sikkerhet er stilt. Dette gjelder uavhengig av om byggherren har betalt entreprenøren for de samme varene.

Materialer som er levert på byggeplassen tilfaller byggherren om entreprenøren har fått betalt for disse. Hvorvidt entreprenøren har betalt leverandøren, er ikke avgjørende for byggherren, men skaper utfordringer fordi leverandørene ofte betinger seg og påberoper seg salgspant i slike varer. Avtale om salgspant i varer ment for videresalg (til byggherren) kan imidlertid ikke gyldig avtales.

Når det gjelder utført arbeid, tilhører dette byggherren etter hvert som arbeidet skrider frem. Boet kan kreve betaling for dette arbeidet, men byggherren beholder misligholdsbeføyelsene og kan også fremsette erstatningskrav, for eksempel for forsinkelser eller konkursens merkostnader.

Boets inntreden i kontrakter

En del av boets oppgave er å avklare om det ligger verdier i selskapets kontrakter. Boet kan i den forbindelse velge å tre inn i selskapets kontrakter. Inntreden i kontrakten – og da særlig entreprisekontrakter – vil imidlertid normalt ikke være aktuelt fordi inntreden vil innebære at boet blir forpliktet etter kontraktens innhold, samt at det sjelden vil være tilstrekkelig «gevinst» for boet som følge av mulige misligholds- og erstatningskrav (og risikoen for motregning) som gjøres gjeldende av byggherren. Boet vil i stedet foretrekke å inngå en ny avtale med selskapets kontraktspart for å begrense eventuelle forpliktelser som ligger i den opprinnelige kontrakten. Kontraktsparten er forpliktet til å akseptere en ny avtale, og offentlige byggherrer kan dessuten være forhindret fra å gjøre dette basert på anskaffelsesregelverket.

Boet trenger ikke å ta stilling til inntredelsesspørsmålet før kreditorer ber om det, men må da ta stilling uten ugrunnet opphold. I dette ligger det at boet må tillates tid til å vurdere prosjektet. Byggherren bør normalt be om inntreden umiddelbart etter konkursåpning, med en rimelig tidsfrist for boets svar.

Dersom boet avstår fra inntreden, har kontraktsparten hevingsrett og kan kontrahere med en ny entreprenør. Eventuelle merkostnader knyttet til ny kontrahering er et erstatningskrav mot konkursentreprenøren som kan meldes i boet og eventuelt benyttes til å motregne med entreprenøren/boets krav på vederlag for arbeid som er utført, men ikke betalt.

Grep forut konkurs

Ved fare for en konkurs, bør man umiddelbart starte et internt arbeid for å få full oversikt og kontroll over statusen i prosjektene. Dette inkluderer å gjennomføre en befaring/registreringsforretning for å avklare hvor langt arbeidet har kommet i forhold til betalinger, hva som gjenstår, og hva det vil koste å fullføre. Det er også viktig å vurdere mulige konsekvenser for tredjeparter, spesielt hvis en kontraktspart risikerer dagmulkt og andre erstatningskrav på grunn av forsinket ferdigstillelse av prosjektet. Dette må tas med i betraktningen når strategier og handlingsalternativer vurderes.  

Avhengig av den totale eksponeringen, kan det være mer hensiktsmessig å bidra til en løsning som sikrer ferdigstillelse av hele eller deler av prosjektet i stedet for å utøve tilbakeholdsrett og stanse betalinger for å minimere tap. Dette «bidraget» kan innebære former for likviditetstilførsel, gjennom reforhandling av avtalen med en aksept av en høyere pris eller kontraktssum, lån eller kapitaltilførsel. Om slik løsning er mulig vil midlertidig bero på den faktiske og økonomiske situasjonen hos entreprenøren, og hvilke restrukturering- og redningsalternativer som er realistiske og tilgjengelige. Det vil også bero på om byggherren er en privat eller offentlig aktør. Regler om statsstøtte og offentlige anskaffelser, kan ha betydning for offentlige byggherrers spillerom.

Videre må byggherre forsøke å innhente samværserklæringer på alt som er utført av arbeider opp til konkurstidspunktet. Manglende samsvarserklæringer vil medføre problemer med å få innvilget midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for prosjektet. Manglende samsvarserklæringer vil kunne medføre store konsekvenser for prosjektets ferdigstillelse, og om det kan overleveres til sluttkunde i tide der det er aktuelt.  Nye entreprenører vil ofte være svært skeptiske til å avgi samsvarserklæringer for arbeider som delvis er utført av andre. De vil normalt kreve ekstra betalt for å ta på seg ansvar tidligere entreprenørs arbeid. Et bo som skulle sitte på samsvarserklæringer vil heller ikke utlevere slik dokumentasjon uten videre.

Grep etter konkurs

Etter at konkurs er et faktum, bør kontraktspartene umiddelbart gå i dialog med bostyrer. Det er i denne anledning viktig å få avklart om boet vil tre inn i kontrakten og arbeidet med å kontrahere en ny entreprenør bør starte umiddelbart om det ikke allerede er i gang. Videre er det viktig å få avklart om boet vil ta ansvar for sikring av materialer og varer på byggeplassen. Hvis ikke, må byggherren vurdere å utføre denne sikringsjobben selv for å forhindre fjerning av materialer eller varer.

De fleste standardkontraktene legger opp til at entreprenør skal stille garanti, og konkurs er nettopp et av de viktige forholdene som garantien er ment å ivareta. Garantisten må varsles om eventuelle krav som kan fremsettes under garantier som er stilt. Videre må det meldes krav i boet. Kravet kan være foreløpig og det kan tas forbehold om korrigering av kravet, for eksempel fordi byggherre ennå ikke vet hvor stort et erstatningskrav vil være fordi dette beror på forhandlinger med ny entreprenør om ferdigstillelse. Avslutningsvis er det verdt å merke seg at reklamasjonsfrister løper uavhengig av konkursen.

Kontakt oss

Les også