Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag til regler for auksjon av laksetillatelser på høring

Som i 2018 og 2020 legger departementet opp til at det skal tildeles inntil 6 prosent økt produksjonskapasitet innenfor lakseoppdrett i såkalte grønne produksjonsområder. Den økte kapasiteten skal tildeles både gjennom økt kapasitet på eksisterende tillatelser til fastpris og gjennom auksjon. Departementet har imidlertid ikke besluttet fordelingen av produksjonskapasitet mellom disse metodene, hvilke produksjonsområder det kan tildeles økt kapasitet i eller hvilken fastpris som skal gjelde. Disse elementene kommer formodentlig på plass om litt.

Som i 2018 og 2020 legger departementet opp til at det skal tildeles inntil 6 prosent økt produksjonskapasitet innenfor lakseoppdrett i såkalte grønne produksjonsområder. Den økte kapasiteten skal tildeles både gjennom økt kapasitet på eksisterende tillatelser til fastpris og gjennom auksjon. Departementet har imidlertid ikke besluttet fordelingen av produksjonskapasitet mellom disse metodene, hvilke produksjonsområder det kan tildeles økt kapasitet i eller hvilken fastpris som skal gjelde. Disse elementene kommer formodentlig på plass om litt.

Departementet foreslår få endringer i auksjonsregelverket sammenliknet med det som gjaldt under den forrige auksjonen, som ble avholdt i 2020. Det betyr at auksjonen også nå er foreslått gjennomført som en nettbasert simultan klokkeauksjon med mulighet for avslutningsbud. De få endringene som foreslås gjelder i hovedsak at

  • Det vil nå kun gis informasjon om det er overskuddsetterspørsel i et produksjonsområde. I de to tidligere auksjonene har det blitt gitt hhv. nøyaktig informasjon om overskuddsetterspørsel og trinnvis informasjon. Endringen er foreslått fordi departementet mener full informasjon kan favorisere enkelte større aktører.
  • Det foreslås to ulike prisøkningsregler for produksjonsområder med overskuddsetterspørsel:
  1. 5 prosent økning hver runde, eller
  2. 10 prosent økning når det er mer enn 50 prosent overskuddsetterspørsel, og 5 prosent når overskuddsetterspørselen er under 50 pst. Det er verdt å merke seg at dette forslaget vil gi noe mer informasjon om etterspørselen enn alternativ 1.
  • Det foreslås en forenkling av reglene om minste akseptable kapasitet (MAC)

Prisøkningsreglene innebærer at prisene stiger ganske betydelig mellom hver klokkerunde, noe som gjør at etterspørselen kan falle brått og under tilgjengelig produksjonskapasitet. Avslutningsbud (exit-bud) fungerer grovt fortalt ved at budgiverne kan legge inn bud for ekstra produksjonskapasitet (i tillegg til deres totale klokkebud) til priser som er lavere enn rundeprisen, men ikke lavere enn rundeprisen fra forrige klokkerunde. Mulighetene for avslutningsbud reduserer derfor risikoen for at ikke all tilgjengelig kapasitet blir solgt. Avslutningsbud er underlagt ulike begrensninger, men gir også muligheter i auksjonen til å sikre seg produksjonskapasitet. I høringsbrevet er det gitt en relativt grundig redegjørelse for avslutningsbud, og vi anbefaler alle som ønsker å delta i auksjonen å sette seg grundig inn i hvordan dette instrumentet fungerer.

For å melde seg på auksjonen foreslår departementet blant annet at budgivere må registrere seg innen en frist (ikke fastsatt). Det kan kun registreres et selskap per konsern som budgiver og som tidligere det må stilles en bankgaranti for å delta.

Høringsfristen er 5. mai 2022 og vi oppfordrer alle som ønsker å inngi uttalelse. Høringsbrevet er tilgjengelig her.

Kontakt oss

Les også