Europakommisjonens initiativ for regulering av digitale plattformer og tjenester

Som et ledd i EUs digitale strategi, la Europakommisjonen før jul frem forslag til to rettsakter – Digital Services Act og Digital Markets Act. Økt ansvarlighet for tilbyderne, bedre konkurransevilkår og innovasjon er hovedpunkter i lovgivningen.

Som et ledd i EUs digitale strategi, la Europakommisjonen før jul frem forslag til to rettsakter – Digital Services Act og Digital Markets Act. Økt ansvarlighet for tilbyderne, bedre konkurransevilkår og innovasjon er hovedpunkter i lovgivningen.

Kommisjonen har særlig fokus på store «systemiske» plattformer med mer enn 45 millioner EU-brukere, som skal underlegges mer regulering, grundigere granskning og sanksjoner. Forslagene innebærer blant annet at digitale tjenesteleverandører, som Facebook, Google, Apple og Amazon, får en rekke nye forpliktelser som skal ivareta brukernes sikkerhet og rettigheter online, samt tiltak som skal sørge for en utjevning av markedsvilkårene for alle aktører på det digitale markedet.

Det nye lovverket har to hovedformål:

  • Å skape et tryggere digitalt rom der de grunnleggende rettighetene til alle brukere av digitale tjenester er beskyttet
  • Å etablere like vilkår for å fremme innovasjon, vekst og konkurranseevne, både i EU og globalt.

«The Digital Services Act and Digital Markets Act encompass a single set of new rules applicable across the whole EU. They will create a safer and more open digital space, with European values at its centre.”[1]

Europaparlamentet og Rådet skal nå behandle kommisjonens forslag. Den nye reguleringspakken har trolig bred oppslutning i EU-landene og i Europaparlamentet. Det er ventet at behandlingen vil skje i løpet av 2021.

European Data Protection Superviser kom med sin uttalelse 10. februar 2021 som støtter initiativet (Opinion 01/2021).

Digital Services Act

Digital Markets Act

Kontakt oss

Les også