Click continue to switch to the English version of our webpage.

Anskaffelsesregelverket skal bare gjelde for anskaffelser over 300.000 kroner

TEMA: NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget overleverte i forrige uke NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning til Nærings- og fiskeridepartementet. Vi ser nærmere på anskaffelsesutvalgets forslag om å heve innslagspunktet for ny anskaffelseslov fra 100 000 til 300 000 kroner.

Dagens anskaffelseslov gjelder for anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. 

I sitt forslag til ny anskaffelseslov har anskaffelsesutvalget foreslått å heve terskelen til 300 000 kroner, se forslag til § 1-3 om saklig virkeområde. Det er uklart om dette beløpet inkluderer merverdiavgift. Utvalget har ikke presisert dette verken i forslaget til lovtekst eller i utkast til spesialmerknader.

Forslaget er i hovedsak begrunnet i et ønske å få ned transaksjonskonstandene for mindre anskaffelser. Her viser utvalget til at anskaffelser med lave kontraktsverdier gjennomgående har høye prosentvise transaksjonskostnader for både oppdragsgivere og leverandører. Dette fordi det vil være en del faste kostnader ved konkurransegjennomføring, tilbudsarbeid mv., og selv enkle anskaffelser med lav verdi kan være ressurskrevende å gjennomføre.

Samtidig pekes det i NOU-en på at en heving av denne beløpsgrensen vil kunne gi negative virkninger som følge av svekket konkurranser, økt fare for korrupsjon og mindre grad av innovasjon og leverandørutvikling. Utvalget mener likevel at de samlede positive virkningene ved å heve beløpsgrensen vil overstige de negative virkningene.

Hevingen må ifølge utvalget også ses i lys av det for øvrig innføres forenklede regler for anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Dette kunne isolert tale for at terskelen på 100.000 kroner ble bevart. Utvalget har likevel vurdert at en beløpsgrense på 300 000 kroner vil være passende.

At beløpsgrensen heves, betyr imidlertid ikke at oppdragsgivere står helt fritt ved gjennomføringen av anskaffelser under 300 000 kroner. For disse anskaffelsene gjelder uansett generelle forvaltningsrettslige regler og interne retningslinjer som gjelder i den enkelte offentlige virksomheten.

Etter vårt syn er endringen fornuftig. Selv om dette er en tredobling av beløpsgrensen, må det likevel anses som en mindre endring.

Avslutningsvis nevner vi for øvrig at utvalget har argumentert med at også en ren inflasjonsjustering tilsier at beløpsgrensen heves. Her legger utvalget til grunn at beløpsgrensen på 100 000 kroner kom inn i regelverket i 2006. Det er ikke korrekt. Beløpsgrensen kom inn i anskaffelsesregelverket med virkning fra 1. juli 2015, jf. forskrift 12. juni 2015 nr. 622, etter forslag fra forenklingsutvalget, jf. NOU 2014: 4 kapittel 12.2.

Vi vil i en rekke kommende nyheter se nærmere på andre forslag fra anskaffelsesutvalget, så følg med på vår hovedside for ny anskaffelseslov.

Les også