Click continue to switch to the English version of our webpage.

Tariffoppgjøret 2016 – forberedt på streik?

Tariffoppgjøret 2016 gikk videre til mekling hos Riksmekleren etter brudd i tarifforhandlingene for frontfagene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Dersom denne type mekling ikke fører til enighet kan det resultere i streik. En streik reiser mange juridiske og praktiske spørsmål. Er du forberedt dersom din bedrift rammes?

Tariffoppgjøret 2016 gikk videre til mekling hos Riksmekleren etter brudd i tarifforhandlingene for frontfagene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Dersom denne type mekling ikke fører til enighet kan det resultere i streik. En streik reiser mange juridiske og praktiske spørsmål. Er du forberedt dersom din bedrift rammes?

Konfliktberedskap – forberedelser til en mulig streik

Hvis enighet i tariffoppgjøret ikke oppnås etter mekling, kan arbeidskamp iverksettes. Det mest aktuelle kampmiddelet er streik, som fagforeningene kan benytte for å legge press bak sine krav. Virksomheter som risikerer å bli rammet, bør være godt forberedt på denne situasjonen. Det anbefales å etablere en intern plan for konfliktberedskap. Det er også viktig å ha dialog med de tillitsvalgte ved bedriften.

Vi inviterte til frokostseminar 1. april 2016 der våre advokater gjorde rede for de ulike problemstillingene som kan oppstå i forbindelse med en streik.

Under streiken

I forbindelse med en streik vil det normalt oppstå en rekke problemstillinger, blant annet:

  • Hvem er omfattet av streiken?
  • Når foreligger streikebryteri?
  • Kan ledere utføre arbeid under streik?
  • Er det anledning til å omdisponere de gjenværende til andre oppgaver?
  • Dersom videre drift ikke vil være rasjonelt med deler av arbeidsstokken i streik, vil det være en mulighet å permittere de resterende ansatte?

For å være omfattet av en konflikt må arbeidstaker være medlem av det forbund som streiker, og omfattet av plassoppsigelsen. I tillegg må vedkommende være omfattet av tariffavtalen. De som ikke er omfattet av streiken skal fortsette i sine vanlige stillinger.

Dette vil for eksempel gjelde uorganiserte arbeidstakere. Det oppstår ofte tvister med fagforeningene om hvem som er omfattet av streiken og hva som er å anse som streikebryteri.

Dispensasjon

Bedrifter kan i særskilte tilfeller søke om dispensasjon fra arbeidskonflikt. For å få innvilget en dispensasjon må streiken enten medføre fare for liv, helse eller betydelige materielle skader.

Opphør

Streiken opphører når partene kommer til enighet eller enes om å gå til lønnsnemnd. Dersom en streik varer over land tid uten at partene enes, vil myndighetene kunne gripe inn og kreve tvungen lønnsnemd.

Les også