Click continue to switch to the English version of our webpage.

Norges mest omfattende Aksjonærpartskonflikt

I en aksjonærpartskonflikt skal Celsa bevise det de mener er reell markedsverdi av Mo industripark.

Hva er den reelle markedsverdien av Mo industripark?

Celsa er en av Europas største produsenter av stålprodukter med rundt 9 500 ansatte globalt.

Mo Industripark ligger i sentrum i Mo i Rana og består av 108 bedrifter, 2 340 arbeidsplasser og har ca 7 milliarder i omsetning. Ved stålverket i Mo Industripark sørger Celsa hvert år for at rundt 800 000 tonn skrapmetall blir foredlet til armeringsstålprodukter til bruk i den nordiske bygge- og anleggsbransjen.

I en partskonflikt om reell markedsverdi satser Celsa høyt for å bevise det de mener er den reelle markedverdien. Sakskomplekset har reist komplekse selskapsrettslige og prosessuelle spørsmål, samt strategiske vurderinger blant annet i relasjon til forkjøpsrett, verdsettelse av aksjer, styresamtykke, suspensjon og utløsning av aksjonær.

Sakskomplekset

Det hele startet da en av aksjonærene i MIP, Helgeland Invest AS, i 2021 overdro aksjene sine i MIP til Helgeland Industriutvikling AS (HU), eid av Asset Buyout Partners AS, gjennom en fisjon. Utløste fisjonen løsningsrett/forkjøpsrett for Celsa og den andre aksjonæren i MIP, Øijord & Aanes? Celsa mente svaret var ja, og fikk medhold av en voldgiftsrett bestående blant annet av tidligere Høyesterettsdommer Karin Bruzelius. Løsningssummen for aksjene ble deretter verdsatt av en voldgiftsrett med Høyesterettsdommer Erik Thyness som leder. HU har imidlertid ikke villet medvirke til gjennomføringen av forkjøpsretten/løsningsretten, og Celsa har sammen med Øijord & Aanes vært involvert i 17 saker for de alminnelige domstoler, herunder Høyesterett, og voldgiftsdomstoler, for å sikre sin rett til aksjene.

Sakskomplekset har involvert rettssaker knyttet til forkjøpsrett/løsningsrett, styresamtykke, aksjonærrettigheter etter aksjeloven, verdsettelse av aksjer, utløsning etter aksjeloven, utløsning etter aksjonæravtalen, gyldighet av voldgiftsdommer og tolkning av aksjonæravtale.

Få dyptgående innsikt i enkeltspørsmål saken har reist

Utfall / dommen

I november 2023 besluttet en voldgiftsrett bestående av blant annet Høyesterettsdommer Kristin Normann og tidligere Høyesterettsdommer Clement Endresen at Celsa og Ø&A har rett til å utløse HU som aksjonær i MIP [for en betydelig lavere verdi enn det som var verdsettelsen av aksjene].

Haavind har bistått Celsa i alle faser av sakskomplekset. Saken har budt på en enestående blanding av juridisk krevende og strategisk viktige problemstillinger, og vi er veldige glade for at Celsa som resultat har sikret at det er brukerne av industriparken som nå har kontroll over eierskapet i MIP, noe som var statens forutsetning da MIP ble privatisert i 1990.

Teamet