Click continue to switch to the English version of our webpage.

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2023 – skatter og avgifter

Regjeringen følger opp de fleste, allerede varslede skatteforslag for næringslivet, skyver på noe og øker arbeidsgiveravgiften på lønninger over kr 750 000.


På personskatteområdet foreslås økt utbytteskatt, økt formuesskatt og satsjusteringer til fordel for lavinntektsgrupper. Elbilfordelene reduseres vesentlig.


Dette er forslagene av størst betydning for næringslivet

 • Umiddelbart økt utbytteskatt
 • Alminnelig skattesats forblir 22 %
 • Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000
 • Formuesskatt:
  – Skattesats øker, bunnfradraget forblir uendret
  – Redusert verdsettelsesrabatt for aksjer og næringseiendom
  – Økt verdsettelsesrabatt for driftsmidler
 • Oppdrettsnæringen påføres grunnrenteskatt og økt produksjonsavgift
  – Komplisert og uavklart regelverk gir stor usikkerhet for bransjen
 • Landbasert vindkraft påføres en grunnrenteskatt og triplet produksjonsavgift
  – Vil trolig gjøre mange anlegg ulønnsomme
 • Vannkraften påføres økt grunnrenteskatt og «høyprisbidrag»
  – Bransjen varsler stans av vesentlige investeringer

Vi venter fortsatt på:

 • Skatt på privat konsum i selskaper
 • Justering av utflyttingsskattereglene
 • Justering av fritaksmetoden og regelverket for innbetalt kapital

1. Skatteregler for næringslivet

2. Skatteregler for privatpersoner

Regjeringen foreslår flere endringer som vil redusere skattebelastningen for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre.

Regjeringen foreslår følgende endringer med virkning fra 1. januar 2023:

 • Redusert trygdeavgift med 0,1 % på lønns-, trygde- og næringsinntekt
 • Trinnskatten økes med 0,1 % i trinn 3, 4 og 5
 • Personfradraget økes fra 58 250 kroner til 73 100 kroner
 • Formuesskattesatsen økes fra 0,95% til 1% for formuer over 1,7 mill. kroner
 • Verdsettelsesrabatten på aksjer reduseres med 5 %
 • Verdsettelsesrabatten på driftsmidler økes med 5 %
 • Maksimalt fradrag for fagforeningskontingent økes til 7 700 kroner
 • Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves
 • Beregningen av tillatt antall oppholdsdager i Norge i tilknytning til skattenedsettelse etter ettårsregelen (ved arbeidsopphold i utlandet) forenkles

Trinnskatten foreslås uendret i trinn 1 og trinn 2 (for de med de laveste inntektene). Sammenholdt med en redusert trygdeavgift på 0,1 % vil personer med lav inntekt få en lavere marginalskatt.

Satsene i trinn 3, 4 og 5 økes med 0,1 %. Sammenholdt med reduksjonen i trygdeavgiften vil marginalskatten på arbeidsinntekten i trinn 3 til 5 forbli uendret.

Formuesskattesatsen øker fra 0,95 % til 1 % for de med formue mellom 1,7 mill. kroner (3,4 mill. kroner for ektepar) og 20 mill. kroner. Ingen endring i skattesats for de med over 20 mill. kroner i formue.

Ved arbeidsopphold i utlandet av minst tolv måneders varighet kan den ansatte kreve fritak for norsk skatt på lønnsinntekten hvis oppholdet i Norge ikke overstiger seks dager i gjennomsnitt per måned. I dag beregnes dette på bakgrunn av hele arbeidsperioden i utlandet. Regjeringen foreslår å endre regelen slik at tillatte oppholdsdager i Norge beregnes innenfor hvert inntektsår.

3. Utvalgte omtalesaker

Kontakt oss

Les også