Click continue to switch to the English version of our webpage.

Seier i Høyesterett

Høyesterett avsa nylig dom i en sak mellom Reinøy reinbeitedistrikt og Troms fylkeskommune om lovligheten av et veiprosjekt på Reinøy. Saken reiste spørsmål om brudd på FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter artikkel 27 og om virkningen av at det ikke var utarbeidet konsekvensutredning.

Høyesterett avsa nylig dom i en sak mellom Reinøy reinbeitedistrikt og Troms fylkeskommune om lovligheten av et veiprosjekt på Reinøy. Saken reiste spørsmål om brudd på FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter artikkel 27 og om virkningen av at det ikke var utarbeidet konsekvensutredning.

Det er samisk reindrift i det meste av utmark fra Trøndelag og nordover, totalt på ca. 40 % av Norges samlede areal. Påstand om brudd på menneskerettigheter har de siste årene vært tema i mange utbyggingsprosjekter. Haavind har bistått i en lang rekke tvister med reindriftsinteresser i forbindelse med etablering av blant annet vann- og vindkraftverk, veier og kraftledninger.

Fylkeskommunen vant saken. Siden bestemmelsen påberopes ofte i forsøk på å stanse store infrastrukturprosjekter, er det klart en fordel at Høyesterett har gitt sitt syn på bestemmelsen.

Prosessfullmektiger for fylkeskommunen var Pål Martin Abell og Johan Fr. Remmen.

Kontakt oss

Les også