Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til skatt på grunnrente i havbruk som veldig kort oppsummert inneholder følgende hovedpunkter.

  • Skattesatsen foreslås til 35 %. Inkludert alminnelig selskapsskatt blir effektiv marginal skattesats 57 %.
  • Det foreslås også et bunnfradrag på kr 70 millioner på konsernnivå. Beløpet fastsettes årlig.
  • Produksjonsavgiften økes til 90 øre, men regjeringen viderefører ikke forslaget om naturressursskatt. Produksjonsavgiften går til fradrag i grunnrenteinntekten.
  • Inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Fra 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Dette vil det komme et eget høringsforslag om.
  • I grunnrenteinntekten gis et sjablongfradrag på 40 pst. av faktisk innbetalt vederlag til staten for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget fordeles over 5 år.
  • Regjeringen foreslår også en verdsettelsesrabatt på 50 % for akvakulturtillatelser i ikke-børsnoterte selskaper ved beregning av formuesskatt.

Proposisjonen vil behandles av Stortinget i vårsesjonen.

Skatten får virkning fra 1. januar 2023.

Les også