Click continue to switch to the English version of our webpage.

Pålegg om PIN-kode for tilbydere av video-on-demand

Aktører som tilbyr VOD må etablere PIN-kodesystem for å hindre at mindreårige ser skadelig og alvorlig skadelig innhold. Departementet ber om innspill til frist for implementering.

Aktører som tilbyr VOD må etablere PIN-kodesystem for å hindre at mindreårige ser skadelig og alvorlig skadelig innhold. Departementet ber om innspill til frist for implementering.

Den nye beskyttelsesloven er basert på et system der det skal fastsettes aldersgrenser, informeres om dem, og sikres at aldersgrensene overholdes ved visning av bildeprogram, sier advokat Andreas Bernt.

Systemet gjelder generelt for alle distribusjonsformer, men med konkrete tilpasninger for de forskjeller som foreligger for f.eks. kino, fjernsyn og VOD. «For noen spesifikke distribusjonsformer foreslås det nå en konkret plikt til å ha PIN-kodesystemer, eller andre sikkerhetstiltak», fortsetter Bernt.

Av lovens § 10 følger det at tjenestetilbyderen av audiovisuelle bestillingstjenester (i hovedsak ulike former for VOD), skal ha beskyttelsestiltak knyttet til skadelig og alvorlig skadelig innhold. I forslag til forskrift til loven har regjeringen foreslått en presisering av denne plikten. Det foreslås at for «alvorlig skadelig innhold» (i hovedsak grov vold og pornografi), så skal tjenestetilbyder «etablere et system med PIN-koder, passord eller andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet for at mindreårige normalt ikke får tilgang til alvorlig skadelig innhold.» For «skadelig innhold» følger det av loven at tilbyder skal «tilby tiltak som kan aktiveres av foresatte … for å sikre at mindreårige normalt ikke får tilgang» til slikt innhold.

– Forskjellen blir dermed at for «alvorlig skadelig innhold» vil tjenestetilbyderen være forpliktet til å ha PIN- eller passordbeskyttelse som hindrer at mindreårige får tilgang, det vil si en forhåndsaktivert tilgangssperre. For «skadelig innhold» må tjenestetilbyderen tilby de voksne i husstanden en mulighet for å sperre innholdet for barna, forklarer Andreas Bernt.

Siden tjenestetilbydere må etablere de nødvendige tekniske tiltak, men også foreta en klassifisering av sine eksisterende innholdskataloger, ser kulturdepartementet behovet for en overgangsperiode.

– Departementet har bedt om innspill fra bransjen om behovet for en overgangsperiode før PIN-kodekravet iverksettes, og hvor lang den skal være, sier Bernt.

Regjeringen har sendt forslaget på høring, og høringsfristen er 1. mai 2015.

Les også